پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602
Instargarm
Telegram

بخش دسترسی سریع

از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
حجت اله صیدی
88,307,822
88,306,095
saydi[@]bsi.ir/PublishingImages/managers_06.jpgمدیرعامل
پرویز مقدسی
88,307,818
88,834,820
--/PublishingImages/Moghadasi.jpgرئیس هیأت مدیره
ضمیمهغلام سوری
88,307,824
88,832,752
Gh.souri[@]bsi.ir/PublishingImages/manage_6.jpgنائب رئیس هیأت مدیره Download
مجتبی لشکر بلوکی
88,307,818
88,834,820
Lashkarbolouki[@]bsi.ir/PublishingImages/manage_5.jpgعضو هیأت مدیره بانک
ضمیمهرضا صدیق
88,836,018
88,836,759
--/PublishingImages/Sedigh.jpgعضو هیأت مدیره بانک Download