پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جستجو
نسخه آزمایشی

بخش دسترسی سریع

 
معاونین مدیرعامل و مدیران امور
  
  
  
آقای حسن فراهانیمشاور مدیر عامل و مدیر امور حراست و حفاظتH.Farahani[@]bsi.ir
آقای جمشید جام خانهمشاور اجرایی مدیرعاملJ.JaamKhaneh[@]bsi.ir
معاونت برنامه ريزی و سرمايه های انساني-
آقای شاهین صالح محمدزادهمعاونت مالیSh.Salehemohammadzade[@]bsi.ir
معاونت بین الملل
آقای امیر یوسفیانمعاونت اعتباراتA.Yusefian@bsi.ir
آقای رضا صدیقمعاونت شعبR.Sedigh[@]bsi.ir
آقاي سید ابراهیم سلیمان پورمديرامور شعب منطقه یکE.Soleimanpour[@]bsi.ir
آقای سید کاظم مرتضوی اسکوییسرپرست امور شعب منطقه دوK.Mortazavi[@]bsi.ir
آقاي مصطفی رحیمی شهواریمدیر امور شعب منطقه سهM.Rahimi[@]bsi.ir
آقای احمد بهشتیمدیرامور بازرسی و نظارتAH.Beheshti[@]bsi.ir
آقای محمد حسینی کناروئیمدیر امور خدمات و پشتیبانیM.Hoseini[@]bsi.ir
آقای مجتبی عزیزیانمدیر امور فناوري اطلاعاتM.Aziziyan[@]bsi.ir 
آقای علی حاجی پورمدیر امور حقوقی  A.Hajipoor[@]bsi.ir
آقای حسین مردانیمدیر امور سرمایه های انسانیH.Mardani[@]bsi.ir