معرفی مدیران بانک صادرات ایران

درباره ما
 

 معرفی مدیران

 
نام و نام خانوادگی: سیاوش زراعتی
سمت: مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
تلفن: ٨٨٣٠٧٨٢٢
نمابر: ٨٨٣٠٦٠٩٥
پست الکترونیک: S.Zeraati@bsi.ir
مشاهده رزومه
نام و نام خانوادگی: حمید تهرانفر
سمت: عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل
تلفن: 88836018
نمابر: 88836759
پست الکترونیک: H.Tehranfar@bsi.ir
مشاهده رزومه
نام و نام خانوادگی: بهمن وکیلی
سمت: عضو هیات مدیره
تلفن: ۸۸۳۰۷۸۱۸
نمابر: ۸۸۸۳۴۸۲۰
پست الکترونیک: B.Vakili@bsi.ir
مشاهده رزومه
نام و نام خانوادگی: محمدرضا عرفاني
سمت: عضو هیات مدیره
تلفن: ٨٨٨٢٦٦٩٦
نمابر: ٨٨٣٠٦٠٩٥
پست الکترونیک: M.Erfani@bsi.ir
مشاهده رزومه
  
  
  
آقای حسن فراهانیمشاور مدیر عامل و مدیر امور حراست و حفاظتH.Farahani@bsi.ir
آقای جمشید جام خانهمشاور اجرائی مدیر عاملJ.JaamKhaneh@bsi.ir
آقاي مهرداد مظفريمعاونت برنامه ريزي و سرمايه هاي انساني-
آقای شاهین صالح محمدزادهسرپرست معاونت مالیSh.Salehemohammadzade@bsi.ir
آقای ستار شیرعالیمعاونت حقوقی و پیگیری وصول مطالباتS.SHirali@bsi.ir
آقای عبدالرضا شباهنگي معاونت بین المللA.Shabahangi@bsi.ir
آقای علی عالیخانیسرپرست معاونت سرمایه گذاری و امور شرکتهاA.Alikhani@bsi.ir
آقای امیر یوسفیانسرپرست معاونت اعتباراتA.Yusefian@bsi.ir
آقای رضا صدیقمعاونت شعب و بازاریابیR.Sedigh@bsi.ir
آقاي سید ابراهیم سلیمانپورمديرامور شعب شمال کشورE.Soleimanpour@bsi.ir
آقای سید کاظم مرتضوی اسکوییمدیر امور شعب جنوب کشورK.Mortazavi@bsi.ir
آقاي مصطفی رحیمی شهواریمدیر امور شعب استان تهرانM.Rahimi@bsi.ir
آقای احمد عبداللهیانمدیر امور مالیA.Abdolahian@bsi.ir
آقای احمد بهشتیمدیرامور بازرسی و حسابرسی داخلیAH.Beheshti@bsi.ir
آقای محمد حسینی کناروئیمشاور مدیرعامل و سرپرست امور خدمات و پشتیبانیM.Hoseini@bsi.ir
آقای مجتبی عزیزیانسرپرست امور فناوري اطلاعاتM.Aziziyan@bsi.ir 
آقای علی حاجی پورمدیر امور حقوقی و وصول مطالبات A.Hajipoor@bsi.ir
آقای حسین مردانیسرپرست امور منابع انسانیH.Mardani@bsi.ir