معرفی مدیران بانک صادرات ایران

 

 معرفی مدیران

 
  
  
  
  
  
  
  
تصویر
نام و نام خانوادگیمحمدرضا پيشرو
سمت مدیرعامل بانک صادرات ايران
تلفن٨٨٣٠٧٨٢٢
نمابر٨٨٣٠٦٠٩٥
پست الکترونیکM.Pishrow@bsi.ir
رزومهمشاهده رزومه
 
تصویر
نام و نام خانوادگیقربان دانیالی
سمترییس هیات مدیره
تلفن٨٨٨٣٦٠١٨
نمابر٨٨٨٣٦٧٥٩
پست الکترونیکGh.Daniali@bsi.ir
رزومهمشاهده رزومه
 
تصویر
نام و نام خانوادگیمحمدرضا عرفاني
سمتنائب رییس هیات مدیره
تلفن٨٨٨٢٦٦٩٦
نمابر٨٨٣٠٦٠٩٥
پست الکترونیکM.Erfani@bsi.ir
رزومه
 
تصویر
نام و نام خانوادگیروح اله خدارحمی
سمتعضو هيات مديره
تلفن٨٤٧٦٤١٣٧
نمابر٨٨٣٠٧٨١٨
پست الکترونیکR.Khodarahmi@bsi.ir
رزومهمشاهده رزومه
 
تصویر
نام و نام خانوادگیمحمد حسين فتحعلي زاده
سمتعضو هيات مديره
تلفن٨٤٧٦٤١٣٥
نمابر٨٨٨٣٢٧٥٢
پست الکترونیکM.Fathalizadeh@bsi.ir
رزومهمشاهده رزومه
 
  
  
  
آقای رضا صدیقمدیر امور توسعه سرمايه هاي انسانيR.Sedigh@bsi.ir
آقای عبدالرضا شباهنگي مدیر امور بین المللA.Shabahangi@bsi.ir
آقای رضا گودرزیمدیر امور فن آوري اطلاعاتR.Goudarzi@bsi.ir 
آقای احمد دودانگهمدیر امور مالیA.Dodangeh@bsi.ir
آقای علی زینبیمدیر امور حراست و حفاظتA.Zeinabi@bsi.ir
آقای حسن خدایاریمدیر امور شعب وبازاریابی H.Khodayari@bsi.ir
 آقای رضا حیدریمدیر امور ارتباطات و خدمات مدیریتیR.Heidari@bsi.ir
آقای مجید رضی زادهمدیر امور بازرسی و حسابرسی داخلیM.Razizadeh@bsi.ir
آقای محمد کریم عالم باقریمدير امور خدمات و پشتيبانيM.Alambagheri@bsi.ir
آقای شعبانعلي داورپناهمدير امور اعتباراتSH.Davarpanah@bsi.ir
مدير امور سرمايه گذاري
تمامی حقوق این پایگاه اطلاع رسانی محفوظ و متعلق به بانک صادرات ایران می باشد.
All right reserved. Copyright © 2014 by Bank Saderat Iran