ادارات مرکزی بانک صادرات ایران

 

 ادارات مرکزی

 

  
  
  
  
  
مديرعامل محترم بانک صادرات ايرانآقاي مهندس محمدرضا پيشرو88307822برج سپهرطبقه2288306095
رئیس هیات مدیرهآقاي قربان دانيالي88836018برج سپهرطبقه2388306095
نائب رئیس هیات مدیرهآقاي محمدرضا عرفاني88826696برج سپهرطبقه2388306095
عضو هيات مديرهآقاي محمد حسين فتحعلي زاده88307824برج سپهرطبقه2388306095
عضو هيات مديرهآقاي روح اله خدارحمي88307818برج سپهرطبقه2388306095
بازرس ویژه مدیرعاملآقای محمد تقوی نژاد88836973برج سپهرطبقه2488306095
مدیر امور ارتباطات و خدمات مدیریتیآقاي رضا حيدري88833907برج سپهرطبقه2288306095
مدير امور بازرسي و حسابرسي داخليآقاي مجيد رضي زاده88318889برج سپهرطبقه11 88839537
معاون امور بازرسي و حسابرسي داخليآقاي احمد بهشتي88832504برج سپهرطبقه1188839537
معاون امور بازرسي و حسابرسي داخليآقاي سيد رضا نقيبي88835909برج سپهرطبقه1188839537
معاون ارزی امور بازرسي و حسابرسي داخليآقای سید کاظم مرتضوی اسکوئی88835907برج سپهرطبقه1188839537
مديرامور شعب و بازاريابيآقاي حسن خداياري88835872برج سپهرطبقه18 88835850
معاون امور شعب و بازاريابيآقاي منصور بلوک88835872برج سپهرطبقه1888835850
معاون امور شعب و بازاريابيآقای مصطفی رحیمی شهواری88835872برج سپهرطبقه1888835850
معاون امور شعب و بازاریابیآقای محمد حسین حقیقی88835872برج سپهرطبقه1888835850
معاون امور شعب وبازاریابیآقای پرویز کاظمی خسرقی88835872برج سپهرطبقه1888835850
مديرامور فناوري اطلاعاتآقاي رضا گودرزی66729589ساختمان جمهوري66729302
معاون امور فناوري اطلاعاتآقای حسین صفانیا66729589ساختمان جمهوري66729302
امور سرمایه گذاری88823463برج سپهرطبقه688860533
معاون امور سرمایه گذاریآقای ساعد امین جعفری88823463برج سپهرطبقه688860533
مديرامور توسعه سرمايه هاي انسانيآقاي رضا صديق66951104ساختمان طالقاني66955590
معاون امور توسعه سرمايه هاي انسانيآقاي محمد سپهري66951104ساختمان طالقاني66955590
مديرامور ماليآقاي احمد دودانگه88836030برج سپهرطبقه248836580
معاون امور ماليآقاي سيد حميدرضا زنار ساغر88836030برج سپهرطبقه248836580
مديرامور اعتباراتآقاي شعبانعلی داورپناه88833802برج سپهرطبقه2488308950
معاون امور اعتباراتآقای بهمن ابراهیمی88833802برج سپهرطبقه2488308950
مديرامور بين المللآقای عبدالرضا شباهنگی88834792برج سپهرطبقه2188839546
مدير امور حراست و حفاظتآقاي علي زينبي84762003برج سپهرطبقه2588833603
مديرامور خدمات و پشتيبانيآقاي محمد کریم عالم باقري88832810برج سپهرطبقه2488832411
معاون امور خدمات و پشتيبانيآقای ابوالفضل تاج الدین88832810برج سپهرطبقه2488832810
رئیس اداره کل روابط عموميآقاي امير صفري88836379برج سپهرطبقه7   88839534
رئیس اداره کل حوزه مديريتخانم رویا کمالی محمدزاده88833907برج سپهرطبقه2288306095
رئيس اداره کل پیشگیری و مبارزه با پولشوييآقاي جعفر فتح الهي رنجبرشاهرخي88836023برج سپهرطبقه1788832152
رئیس اداره کل تحقيقات و برنامه ريزيآقاي شمس اله تک دهقان88309420برج سپهرطبقه888823624
رئیس اداره کل سازمان و روشهاآقای محمدرضا مدیری888309420برج سپهرطبقه888833004
رئيس اداره کل حقوقیآقای مجتبی دهقاندار88839538برج سپهرطبقه988833160
رئيس اداره کل مديريت ريسکآقای اسماعيل حسن بيگي88835723برج سپهرطبقه688835726
رئيس اداره کل بازاريابي و خدمات مشتريانآقاي غلامرضا طالبيان88832151برج سپهرطبقه1888315853
رئيس اداره کل انفورماتيکآقاي بابک رهنماپور66704040ساختمان جمهوري66726116
رئيس اداره کل خدمات نوين بانکيآقاي سيدجعفر صدري66705085ساختمان جمهوري66726228
سرپرست اداره کل حسابداري ماليآقاي محمد روشن88839532برج سپهرطبقه1288833804
رئيس اداره کل خزانه داريآقاي احمد عبدالهيان88836456برج سپهرطبقه388836736
رئيس اداره کل آمار و حسابداري مديريتآقای غلامرضا چیذری88820716برج سپهرطبقه1388839531
سرپرست اداره کل حسابگريآقای غلامرضا مهدی66750091ساختمان جمهوري66716070
رئيس اداره کل سرمايه گذاريآقای محمد مجلج نژاد88844859برج سپهرطبقه688860502
رئيس اداره کل سهامداران و مجامعآقای بهروز اعتمادی88836142برج سپهرطبقه1088835725
رئيس اداره کل امور کارکنانآقاي حسين مرداني66958790ساختمان طالقاني66952842
رئيس اداره کل رفاهآقاي علي جوانمردي وزيري66966003ساختمان طالقاني66952836
رئيس اداره کل آموزشآقاي اصغر طاهر پوراصل66419691ساختمان طالقاني66413133
رئيس اداره کل اعتباراتآقاي امير يوسفيان88308950برج سپهرطبقه1688835468
رئيس اداره کل پيگيري و وصول مطالباتآقاي حسین بورقانی فراهانی88833151برج سپهرطبقه1088833154
سرپرست اداره کل بررسي طرحهاآقای مجيد فياضي88839544برج سپهرطبقه1588839542
رئیس اداره کل نظارت برطرحهاآقاي سينا رزاقي88820274برج سپهرطبقه1788305478
رئيس اداره کل خارجهآقای حمیدرضا خلج زاده88302699برج سپهرطبقه2188835628
رئيس اداره کل ارزآقاي محمود رضا گشادرو88836905برج سپهرطبقه1988836909
رئيس اداره کل حسابداري ارزيآقاي مجيد احمدزاده88834823برج سپهرطبقه2088836452
رئيس اداره کل حراستآقای ولی آزادی84763004برج سپهرطبقه2588832757
رئيس اداره کل حفاظت فیزیکیآقای ناصر زنگنه88835474برج سپهرطبقه288835472
رئیس اداره کل حفاظت فناوری اطلاعاتخانم ونکی84764190برج سپهرطبقه2588832406
رئيس اداره کل تدارکاتآقاي عليرضا جمشيدي88832501برج سپهرطبقه488836374
رئيس اداره کل امور مهندسی و ساختمانآقاي علی جانه88821702برج سپهرطبقه588866914
رئيس اداره کل ساماندهي و فروش املاک و اموال مازادآقاي محمود رسولخاني88836136برج سپهرطبقه488860532
مديرعامل کانون بازنشستگانآقاي محمد باقری شکوه66419678ساختمان طالقاني66949452
فرمانده حوزه مقاومت بسیج بانک صادرات ایرانآقاي ابوالفضل تاج الدین88832810برج سپهرطبقه2488832411
مسئول اتحاديه انجمنهاي اسلامي بانک صادرات ایرانآقاي محمد کریم عالم باقري88832810برج سپهرطبقه2488832810
دبير اتحادیه انجمن های اسلامي بانک صادرات ایرانآقاي حمداله عظيمي ماسوله84764157برج سپهرطبقه1488828586
تمامی حقوق این پایگاه اطلاع رسانی محفوظ و متعلق به بانک صادرات ایران می باشد.
All right reserved. Copyright © 2014 by Bank Saderat Iran