امور بازرسی بانک صادرات ایران

 

 بازرسین ویژه مدیر عامل

 
صندوق صوتی ٨٨٨٢١٦٩٧​
​تلفن رسیدگی به شکایات ٨٨٨٣٨٤٣٨ - ٨٨٨٣٥٩١٣ - ٨٤٧٦٢٣٩٥ - ٨٤٧٦٢٠٧٨

 

صدای سپهر (مشاوره بانکی،پاسخگویی به سئوالات،پیشنهاد و انتقاد) ٠٩٦٠٢