ستاد خبری امور حراست و حفاظت بانک صادرات ایران

 

  ستاد خبری امور حراست و حفاظت

 
ستاد خبری امور حراست و حفاظت بانک صادرات ایران به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش ها، شکایات، انتقادات و پیشنهادهای همکاران، مشتریان و مراجعان محترم می باشد.
 
سامانه دریافت پیامک ٢٠٠٠٦٠٣٤​
پست الکترونیک​
تلفن ثابت                         ٠٢١-٨٨٨٣٦٣٨٠-٨٨٨٣٦٣٨١

شماره نمابر                               ٨٨٨٣٣٦٠٣-٠٢١

صدای سپهر ​-  کلید شماره ٦                      ٠٩٦٠٢

(مشاوره بانکی،پاسخگویی به سئوالات،شکایت،پیشنهاد و انتقاد)