پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جستجو

بخش دسترسی سریع

 

 دریافت وجه بدون کارت

 
 
 
 در پاسخ به نیاز مشتریان به منظور دریافت خدمات الکترونیکی مطلوب  ، سرویس دریافت وجه بدون کارت از طریق درگاه های بانک صادرات ایران عملیاتی گردیده است . این نوع از تراکنش ها از جمله تراکنش های بدون کارت (Cardless )دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران می باشد .
 لذا مشتریان محترم جهت دریافت کد برداشت وجه بدون کارت به دو روش ذیل می توانند اقدام نمایند :
 
روش اول : اخذ مجوز برداشت از خودپرداز ، از طریق همراه بانک
مشتریان محترم پس از ورورد به سامانه همراه بانک ، بانک صادرات ایران از طریق گزینه انتقال وجه ، سرويس "مجوز برداشت از خودپرداز" را انتخاب مي نمايد.
در فرم سرويس مربوطه، کاربر شماره کارت، رمز دوم و مبلغ مورد نظر (حداقل 50/000 ریال و حداکثر 2/000/00 ریال ) و در انتهای فرم ، شماره تماس شخص ذينفع (گیرنده وجه) را ثبت  مي نماید .
پس از تایید گزینه ارسال از طریق شماره تماس شخص ذينفع رمز مجوز برداشت 10 رقمی برای او (ذينفع) پيامک می گردد .
در پاسخ اين سرويس سیستم ، يک کد مجوز برداشت 13 رقم نیز به کاربر اعلام می نماید که کاربر می بایست برای تکمیل فرآیند عملیات برداشت وجه ، آن را در اختيار شخص ذينفع قرار دهد .
شخص ذينفع با در اختیار داشتن اطلاعات یادشده (کد مجوز برداشت  13 رقمی و رمز مجوز برداشت 10 رقمی) مي تواند با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک صادرات ایران و با انتخاب دکمه ثبت یا Enter   " بدون وارد نمودن کارت در دستگاه های خودپرداز" گزینه تراکنشهای بدون کارت (Cardless) را انتخاب و سپس از طریق انتخاب گزینه  " دریافت وجه " با وارد نمودن 13 رقم " کد مجوز برداشت " و 10 رقم "رمز مجوز برداشت " و با امکان انتخاب مبلغ مورد نظر تا سقف مجوز صادر شده  ، وجه مورد نظر را بصورت کلی یا مرحله ای  تا پایان تاریخ انقضاء کد مجوز برداشت ، دریافت نماید .
 
 روش دوم : دریافت مجوز برداشت از خودپرداز ، از طریق دستگاه های خودپرداز
مرحله اول : دارندگان سپهر کارت که قصد دادن مجوز برداشت وجه به شخص دیگر را دارند ، می بایست به یکی از دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران مراجعه و ضمن وارد نمودن کارت و رمز خود ، نسبت به انتخاب تراکنش " برداشت وجه " و پس از آن انتخاب تراکنش " مجوز برداشت به شخص دیگر " اقدام نمایند . در این مرحله دارنده کارت پس از ثبت نمودن کد ملی خود یا شخص گیرنده و تعیین مبلغ مورد نظر (حداقل 50/000 ریال و حداکثر 2/000/00 ریال ) کدی 13 رقمی تحت عنوان " کد برداشت " از دستگاه خودپرداز دریافت می نماید که می بایست کد مذکور به همراه کد ملی وارد شده را  به متقاضی دریافت وجه بدون کارت اعلام نماید .
 
مرحله دوم : متقاضی دریافت وجه بدون کارت می بایست با مراجعه به یکی از دستگاه خودپرداز بانک صادرات ایران و با انتخاب دکمه ثبت یا Enter   " بدون وارد نمودن کارت در دستگاه های خودپرداز" گزینه تراکنشهای بدون کارت (Cardless) را انتخاب و سپس از طریق انتخاب گزینه  " دریافت وجه " با وارد نمودن 13 رقم " کد مجوز برداشت " و 10 رقم "کد ملی" اعلام شده و با امکان انتخاب مبلغ مورد نظر تا سقف مجوز صادر شده  ، وجه مورد نظر را بصورت کلی یا مرحله ای  تا پایان تاریخ انقضاء کد مجوز برداشت ، دریافت نماید.
شایان ذکر است در صورت پایان تاریخ انقضاء کد مجوز برداشت وجه بدون کارت ، مبلغ مورد نظر در روز بعد به حساب فرد متقاضی  واریز خواهد گردید .