تسهیلات مضاربه بانک صادرات ایران

 

 تسهیلات مضاربه

 
​عنوان تسهیلات مضاربه
​تعریف قراردادی است که به موجب آن بانک عهده دار تامين سرمايه ( نقدي ) می گردد با قيد اينکه مشتري با آن تجارت کرده و در سود حاصله بانک را شريک نمايد .​
​هدف ​تامين سرمايه نقدي تجار و بازرگانان جهت خريد و فروش کالا .
​ویژگی ها ​عقدي جايز است .    
کاربرد آن در بخش بازرگاني است .
​موارد اعطاي تسهيلات ​در مواردي که کالا خريد و فروش مي شود و نيازي به تغيير ظاهري و يا ماهوي ندارد ، قابل اجرا مي باشد و مي تواند شامل : خريد و فروش کالا در داخل کشور گردد .
​ضوابط اعطاي تسهيلات ​اعطاي تسهيلات مضاربه در صورتي مجاز مي باشد که پيش بيني نتيجه معامله ، سود آور باشد از اين رو در هنگام عقد قرارداد بايد نرخ خريد ، قيمت فروش و ميزان سود پيش بيني شود . کالاي موضوع مضاربه بايستي از نظر نوع ، مشخصات ، مقدار يا تعداد ، قيمت و شرايط خريد و ترتيب تحويل کالاي مورد مضاربه مشخص و کالا از بازار فروش خوبي برخوردار باشد .
​مدارک مورد نياز ​درخواست کتبی متقاضی جهت اخذ وام ، تصوير برابر اصل شده هرگونه مدارک مربوط به محل فعاليت ، کليه موافقت نامه ها و مجوزهای فعاليت متقاضی دارای اعتبار ( آخرين پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، پروانه کسب ، کارت بازرگانی و ... ) صادره از سوی مراجع ذيصلاح  و پيش فاکتور خريد
حقيقی : تصوير برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی و مستندات شغلی و يا گواهی اشتغال به کار متقاضی دريافت وام و ضامن ، انجام استعلام شغلی متقاضی ، يک برگ از قبوض آب / برق / گاز يا تلفن
حقوقی : تصوير برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی مديران و امضاء داران و ضامن ، تصوير برابر اصل شده اساسنامه شرکت ، شرکت نامه ، اظهار نامه ثبت شرکت ، آگهی تاسيس به همراه آگهی روزنامه مربوط به تاسيس ، آگهی آخرين روزنامه رسمی ، اظهار نام مالياتی مربوط به دو دوره مالی گذشته
​کارمزدها و هزينه ها تهيه گزارش اطلاعات اعتباري اشخاص حقيقي ١٢٥٠٠٠ ريال و اشخاص حقوقي ٢٥٠٠٠٠ ريال مي باشد .
کارمزد تهيه گزارش کارشناسی و ساير کارمزدهای متعلقه طبق آخرين دستور العملهای بانک .
اموال و وثائق تسهيلات اعطائي مطابق با بخشنامه های جاری بانک بيمه می گردد .
هزينه های قابل قبول : قيمت خريد کالا ، حمل و نقل کالا ، هزينه بسته بندی کالا ، هزينه انبارداری کالا ، هزينه بيمه و حق ثبت سفارش کالا ، هزينه های بانکی ، حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزينه توقيف و انتظار نوبت کشتی ، هزينه ماليات بر ارزش افزوده.
​مدت باز پرداخت ​جزو عقود کوتاه مدت مي باشد و متناسب با يک دوره خريد و فروش ، مشروط به اينکه از يک سال تجاوز ننمايد ، تعيين مي شود . بر اساس آخرين ضوابط ابلاغيه مدت مذکور حداکثر ٤ ماه منظور می گردد .
​نحوه باز پرداخت ​بصورت يکجا در سررسيد و يا در طول دوره قرارداد ماحصل فروش به حساب مضاربه وجوه دريافتی نزد بانک واريز   می گردد .
​نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها ​باز پرداخت و تسويه صرفا از باجه هاي شعبه واريز کننده بانک امکان پذير مي باشد .
​وثائق ​پشتوانه تسهيلات اعطائی بايد پوشش اصل و سود پيش بينی شده سهم بانک را بنمايد .
پشتوانه های قابل قبول عبارتند از وثايق گروه نقد ، وثيقه ملکی ، سفته و ... که متناسب با ريسک اعتباری مشتری و به تشخيص بانک تعيين می گردد .
​​نحوه محاسبه سود يا کارمزد مدت به روز × نرخ سود × سرمايه  =   حداقل سود مورد نياز
                               ١٠٠×٣٦٥
در سالهاي کبيسه در مخرج عدد ٣٦٦ به جاي ٣٦٥ آورده مي شود
 
تمامی حقوق این پایگاه اطلاع رسانی محفوظ و متعلق به بانک صادرات ایران می باشد.
All right reserved. Copyright © 2014 by Bank Saderat Iran