حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک صادرات

خدمات ریالی
 

 حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

 
​عنوان ​سپرده قرض الحسنه پس انداز
تعریف​ سپرده اي است که دارنده آن وجوه خود را بدون قصد انتفاع و بمنظور اجر معنوي و انجام خدمات بانکي به بانک مي سپارد.​
هدف​ افزايش منابع بانک و مشارکت عمومي مردم در جهت گسترش سنت الهي قرض الحسنه​
ویژگی ها​
رابطه بانک و سپرده گذار رابطه داين و مديون است.
جزو سپرده هاي ارزان قيمت مي باشد و سودي به مشتري  تعلق نمي گيرد.
از امتيازات جذب سپرده ،اعطاي جايزه و دادن حق تقدم براي استفاده از تسهيلات قرض الحسنه مي باشد.​
کاربرد منابع​ در تسهيلات قرض الحسنه از جمله :  ازدواج ، درمان و...​
شرایط افتتاح حساب​
اشخاص حقيقي : حداقل سن ١٢ سال تمام و داراي اهليت قانوني باشد. اطفالی که دارای ١٢ سال تمام باشند، می توانند به نام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند و حق برداشت با صاحب حساب و پس از رسیدن به سن ١٥ سال تمام از حساب خود برداشت نمایند.
​مادران می توانند بنام فرزند صغیر خود حساب پس انداز قرض الحسنه افتتاح نمایند، اعم از اینکه پدر یا جد پدری طفل در قید حیات باشد یا نباشد و حق برداشت از اینگونه حسابها تا رسیدن صغیر به سن ١٨ سال تمام فقط با مادر می باشد.
حق برداشت از حسابهای پس انداز قرض الحسنه افتتاح شده توسط مادران برای فرزندان صغیر خود، منحصراً تا رسیدن صغیر به سن ١٨ سال تمام با مادر می باشد. لذا شعب به هیچ وجه نمی توانند پس از رسیدن صاحب حساب به سن ١٥ سالگی وجوه این حسابها را به صاحب حساب پرداخت نمایند.
چنانچه افتتاح کننده حساب ( مادر) در حسابهای موضوع قبل از رسیدن صاحب حساب به سن ١٨ سال تمام فوت نماید، موجودی اینگونه حسابها قابل پرداخت به ولی قمری ( پدر یا جد پدری) نمی باشد، لذا یا باید پس از رسیدن صاحب حساب به سن ١٨ سال تمام این وجوه به وی پرداخت شود و یا چنانچه صاحب حساب قصد داشته باشد قبل از ١٨ سالگی از وجوه مذکور استفاده نماید باید از محاکم صالحه مبادرت به دریافت حکم رعد و ارائه آن به بانک نماید.
علاوه بر ولی قمری، وصی، قیم، مادر، هرشخص دیگری می تواند برای صغار حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید، حق برداشت تا رسیدن صغیر به سن رشد (هجده سالگی) با قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
اشخاص حقوقي : براي شرکتهایي که بطور رسمي به ثبت رسيده باشد، به غير از شهرداري ها و شرکتهاي دولتي .​
مدارک مورد نیاز​
اشخاص حقيقي : اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي .
اشخاص حقوقي : اصل و تصوير مدارک ثبتي و قانوني و هويتي اعم از اساسنامه ،‌شرکتنامه ، اظهار نامه ثبت شرکت و اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي مديران و صاحبان امضا شرکت​
مراحل انجام افتتاح حساب​ مراجعه مشتري به شعب بانک ،‌ درخواست افتتاح حساب  و ارائه مدارک و تکميل فرمهاي مربوطه​
متصدي انجام خدمت​ شعب بانک صادرات​
کارمزدها و هزينه ها​
افتتاح حساب هزينه ندارد.
برداشت از حساب غير از شعبه افتتاح کننده ٦٠٠٠ ریال کارمزد دارد.
صدور کارت مبلغ ٢٠٠٠٠ ریال کارمزد دارد​.
نحوه دسترسي به درگاهها​ دفترچه يا سپهر کارت ، اينترنت بانک ، پيامک بانک ، تلفن بانک ، دستگاه کارت خوان ، دستگاه خودپرداز ، همراه بانک​