سپرده سرمایه گذاری تأمین آتیه کودکان و نوجوانان بانک صادرات

 

  سپرده سرمایه گذاری تأمین آتیه کودکان و نوجوانان

 

شرايط حساب
هدف از اجراي اين طرح، تأمين آتيه کودکان و نوجوانان و ايجاد سرمايه ای مطمئن برای تهيه نيازهاي زندگي آينده آنان از قبيل تهيه جهيزيه ، تأمين هزينه تحصيلات عالی، ازدواج و… است . اين طرح مي‌تواند از يک تا بيست سال يا بيشتر ادامه داشته و سرمايه قابل توجهي در اختيار ايشان قرار دهد.

١. نرخ سود اين سرمايه گذاري مطابق با نرخ سود سپرده هاي بلند مدت متناظر مصوب بانک مرکزي در هر دوره تعيين مي گردد.
٢. مدت اين نوع سپرده گذاري از يک تا ٢٠ سال مي باشدکه هر ٥ سال يکبار تمديد مي گردد.
٣. سرمايه گذاري بصورت يکجا و يا اقساطي امکان پذيرمي باشد.
٤. سود سپرده هاي سرمايه گذاري به صورت ماهانه محاسبه و مجددا" در همان حساب  سرمايه گذاري خواهد شد .
٥. حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب ١/٠٠٠/٠٠٠ ريال مي باشد.
٦. تعيــين ميزان و تعداد اقساط و ســرمايه پايان دوره (بجز قســـط اول) با ضــريبي ٢٠٠/٠٠٠ ريال به عــهده سپرده‌گذار مي باشد .
٧. برداشت از حساب يا مسدود نمودن آن تا زمان رسيدن فرد به سن قانوني توسط والدين و يا ولی قهری امکان پذير   مي باشد .
٨. در صورت توقف جريان سپرده گذاري سود حاصله متناسب با مدت، براي سپرده هاي اندوخته شده تا پايان دوره محاسبه و سرمايه پايان دوره نيز متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود.
٩. تأخير يا عدم پرداخت اقساط شامل هيچگونه جريمه اي نبوده  و موجب عدم محاسبه سود سپرده هاي ماه هاي قبل نخواهد بود.
١٠. امکان پرداخت اقساط از طريق سيستم پرداخت اينترنتي وجود خواهد داشت .
١١. واريز چند قسط بصورت يکجا امکان پذير مي باشد .
١٢. افتتاح حساب براي کليه کودکان و نوجوانان حسب دستورالعمل هاي موجود امکان پذير مي باشد .
١٣. محاسبه ذيل براي سرمايه گذاري با مبلغ اوليه پنج ميليون ريال و اقساط دوميليون ريالي با فرض عدم برداشت از حساب صورت پذيرفته وسرمايه شامل  اصل و سود مي باشد .

توجه: براساس بخشنامه شماره ١٤/١٠٠/٩٠-١ مورخ ٩٠/٠٣/٠٧ امور شعب بانک، به اطلاع مي رساند قابليتهاي طرح گنجينه سپهر در راستاي جلب رضايتمندي مشتريان به شرح ذيل افزايش يافته است:

 ١- افتتاح حساب مشترک گنجينه سپهر براي متقاضيان امکان پذير شد.
٢- حداقل مبلغ جهت پرداخت اقساط از مبلغ ٢٠٠ هزار ريال به مبلغ ١٠٠ هزار ريال يا ضريبي از آن اصلاح شد.
٣- برداشت هر مبلغي از موجودي حساب در هر زمان براي مشتريان با رعايت حداقل مانده يک ميليون ريال امکان پذير شد.

جدول زير براي مشتري که با مبلغ اوليه  ٥،٠٠٠،٠٠٠ ريال و اقساط ٢،٠٠٠،٠٠٠ ريالي افتتاح حساب نموده ، طراحي گرديده است.

​ردیف ​مدت دوره ​نحوه پرداخت ​مبلغ هر قسط ​کل اقساط پرداختی ​سود محاسبه شده ​کل سرمایه آخر دوره
١​ ​٥ ساله ماهانه​ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٩,٨٢١,٤٨٠ ١٨٤,٨٢١,٤٨٠
٢​ ١٠ ساله​ ماهانه​ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٤٠,٥٨٦,٠٣٠ ١٥٨٥,٥٨٦,٠٣٠
٣​ ​١٥ ساله​ ماهانه​ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٣٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ١,١١٥,٢٨٦,٦٤٠ ١,٤٨٠,٢٦٨,٦٤٠
٤​ ٢٠ ساله​ ماهانه​ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٤٨٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٩٨٩,٩٨٧,٦١٠ ٣,٤٧٤,٩٨٧,٦١٠
٥​ ٢٥ ساله​ ماهانه​ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٣٨٥,٢٠٠,٣٥٠​ ٧,٩٢٣,٦٣٩,٦٣٠
٦​ ٣٠ ساله​ ماهانه​ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٧٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٧,١٢٠,٠٨٩,٧٥٠​ ١٧,٨٤٥,٠٨٩,٧٥٠

 

تمامی حقوق این پایگاه اطلاع رسانی محفوظ و متعلق به بانک صادرات ایران می باشد.
All right reserved. Copyright © 2014 by Bank Saderat Iran