مناقصه بانک صادرات ایران

درباره ما
 

 مناقصه عمومی

 
(آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي بانك صادرات ايران)
١ - موضوع مناقصه: بانک صادرات ايران در نظر دارد خريد ، نصب و راه اندازي و بهره برداري ٢٠٠٠ دستگاه اسكنر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله اي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
٢- مهلت، محل و نحوه دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه  مورخ ٢٤/مهرماه/٩٥ ساعت ١٦:٠٠ با در دست داشتن معرفي نامه رسمي و فيش واريزي به اداره كل تداركات واقع در تهران– خيابان سميه– نبش ملك الشعراء بهار– شماره ٨٥– ساختمان سپهر– طبقه ٤- دايره قراردادها (اتاق ١٥) – خانم اسداله مراجعه نمايند.
٣- مبلغ خريد اسناد: واريز مبلغ ٠٠٠/٢٥٠ ریال در وجه اداره كل تداركات بانك صادرات ايران به شماره حساب جاري سپهري ٠١٠١٥٤٠٤٨١٠٠٧ نزد بانك صادرات ايران بابت خريد اسناد مناقصه و وجه مذكور به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.
٤- مهلت و محل تسليم پاكت پيشنهادها:  حداكثر تا ساعت ١٤:٠٠ روز سه شنبه مورخ ٤/آبان/٩٥ در پاكتهاي دربسته و ممهور به مهر شركت و به صورت حضوري به نشاني پستي فوق ، طبقه ٥ دبيرخانه كميسيون معاملات تحويل و رسيد اخذ نمايند.
هزينه نشر آگهي در دونوبت بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
٥- تضمين شركت در مناقصه: مناقصه گران بايد يك فقره ضمانتنامه بانكي (بغير از بانك صادرات ايران) يا چك بانكي بانك صادرات ايران (چك تضمين شده)‌ يا رسيد واريز وجه نقد به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/ ٤٠٠یال به حساب واحد برگزار كننده مناقصه و بدون قيد و شرط با اعتبار ٣ ماه (٤- روز) و قابل تمديد براي يك دوره مشابه.
٦ – مدت اعتبار پيشنهادها: ١٢٠ روز و حداكثر ١٥٠ روز پس از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادات مي باشد.
٧- زمان و محل بازگشايي پاكتهاي الف و ب پيشنهادها: روز چهارشنبه مورخ ٠٥/آبان/٩٥ راس ساعت ١٠:٣٠ صبح در محل اداره كل تداركات بانك صادرات ايران واقع در طبقه ٤ برج سپهر انجام مي پذيرد.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه، در اسناد مناقصه درج مي باشد.