مناقصه بانک صادرات ایران

درباره ما
 

 مناقصه عمومی

 
(آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي بانك صادرات ايران)
 
١ - موضوع مناقصه: بانک صادرات ايران در نظر دارد نسبت به خريد خدمات نگهداري، تعمير و پشتيباني باتامين قطعه تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري Main frame منصوبه و مستقر در بخش حسابهاي مركز سايت شفق (شهر تهران) از شركتهاي واجد صلاحيت، از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله اي به شرح ذيل اقدام نمايد.
٢- مهلت، محل و نحوه دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ٢٩/دیماه/٩٥ (ساعت١٦:٠٠) با در دست داشتن معرفي نامه رسمي (كه موضوع مناقصه در آن قيد گرديده باشد) و فيش واريزي بشرح زير، به اداره كل تداركات واقع در تهران – خيابان سميه – نبش ملك الشعراء بهار – شماره ٨٥( برج سپهر) – طبقه ٤- دايره قراردادها مراجعه نمايند.
٣- مبلغ خريد اسناد مناقصه: واريز مبلغ ٢٥٠ هزار ریال در وجه اداره كل تداركات بانك صادرات ايران به شماره حساب جاري سپهري ٠١٠١٥٤٠٤٨١٠٠٧ نزد بانك صادرات ايران بابت خريد اسناد مناقصه، ضمناً وجه مذكور به هيچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.
٤- مهلت و محل تسليم پاكات پيشنهادي مناقصه:  حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ١١/بهمن ماه/٩٥  ساعت (١٦:٠٠) در پاكتهاي دربسته و ممهور به مهر شركت و به صورت حضوري به نشاني فوق، طبقه ٥ دبيرخانه كميسيون معاملات تحويل و رسيد اخذ نمايند.
هزينه نشر آگهي در دونوبت بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
٥- تضمين شركت در مناقصه: ارائه يك فقره چك بانكي بانك صادرات ايران(چك تضمين شده) يا ضمانتنامه بانكي (غير از بانك صادرات ايران) و يا رسيد واريز وجه نقد به حساب جاري سپهري ٠١٠١٥٤٠٤٨١٠٠٧ به مبلغ ٣٥٠میلیون ریال.
توجه: لازم است ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط با اعتبار ٣ ماهه (٤- روز) و قابل تمديد براي يك دوره مشابه باشد.
٦ – مدت اعتبار پيشنهادهاي مناقصه: حداقل١٢٠ روز و حداكثر ١٥٠ روز از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادات مي باشد.
٧- زمان و محل بازگشايي پاكات الف و ب : راس ساعت ١٠:٠٠ صبح روز چهارشنبه مورخ ١٣/بهمن ماه/٩٥ در محل اداره كل تداركات بانك صادرات ايران به نشاني فوق انجام مي پذيرد.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده است.