شعب داخلی

نام شعبه :

الیگودرز

نام منطقه :

لرستان

شهر :

نشانی :

استان لرستان ـ شهرستان الیگودرز ـ بخش الیگودرز ـ خیابان طالقانی جنوبی

کد تلفن :

66

تلفن :

43324772 - 43326005 - 43326004 - 43324988

فکس :

کد شعبه :

325