شعب داخلی

نام شعبه :

بازار

نام منطقه :

خراسان جنوبی

شهر :

بیرجند

نشانی :

استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی ـ بیرجندـ خیابان جمهوری اسلامی ـ کوچه بیست و یکم جمهوری اسلامی ـ پلاک 290

کد تلفن :

56

تلفن :

32222092-32230389-32232772

فکس :

32228089

کد شعبه :

1.004