شعب داخلی

نام شعبه :

بهار

نام منطقه :

همدان

شهر :

بهار

نشانی :

استان همدان ـ شهرستان بهار لاچین ـ خیابان هفده شهریو ـ خیابان سید جمال الدین ـ پلاک 13437

کد تلفن :

81

تلفن :

34502511-34502590

فکس :

34502510

کد شعبه :

110