شعب داخلی

نام شعبه :

خیابان صلاح الدین ایوبی

نام منطقه :

کردستان

شهر :

سنندج

نشانی :

خیابان صلاح الدین ایوبی، پلاک 97

کد تلفن :

87

تلفن :

33124848-33166285

فکس :

33164243

کد شعبه :

759