شعب داخلی

نام شعبه :

مهدیه

نام منطقه :

همدان

شهر :

همدان

نشانی :

استان همدان ـ شهرستان همدان ـ خیابان مهدیه ـ پلاک 13734

کد تلفن :

81

تلفن :

38371626

فکس :

38371273

کد شعبه :

1.280