شعب داخلی

نام شعبه :

میدان طالقانی

نام منطقه :

کردستان

شهر :

بیجار

نشانی :

میدان طالقانی

کد تلفن :

87

تلفن :

38222041-38222042

فکس :

38232458

کد شعبه :

2.652