شعب داخلی

نام شعبه :

میدان هکمتانه

نام منطقه :

همدان

شهر :

همدان

نشانی :

استان همدان ـ شهرستان همدان ـ خیابان شهدا ـ نرسیده به میدان چاپارخانه ـ پلاک 53965

کد تلفن :

081

تلفن :

32669156

فکس :

32652070

کد شعبه :

4.360