شعب داخلی

نام شعبه :

خیابان جعفری

نام منطقه :

لرستان

شهر :

بروجرد

نشانی :

استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان جعفری ـ میدان جعفری ـ پلاک 396

کد تلفن :

066

تلفن :

42615995-42622005-42622006-42622007-42622008

فکس :

42623039

کد شعبه :

1.112