صورتهای مالی بانک
صورتهای مالی بانک صادرات ایران در سه بخش و در مقاطع مختلف زمانی،‌ بر اساس اطلاعات دریافتی از استانها، ادارات، مناطق و سایر شعب و همچنین شرکتهای « گروه » بشرح زیر تهیه و ارائه می گردد.
١- صورتهای مالی بانک صادرات ایران شامل:
مناطق تهران و کرج، ادارات کل و شعب خارج از کشور.
  ٢- صورتهای مالی شبکه بانک صادرات ایران شامل:
  بانک صادرات ایران، استانها و بانکهای صادرات PLC و تاشکند.
   ٣- صورتهای مالی تلفیقی گروه شامل: شبکه بانک صادرات ایران و شرکت های سرمایه پذیر ( تحت کنترل) که مشمول تلفیق می باشند.
      
      
    جمع کردن سال : 1392 ‎(4)
    sood va ziyan e talfighi.pdfسود و زیان تلفیقی
    sood va ziyan.pdfسود و زیان
    taraznamey e talfighi.pdfترازنامه تلفیقی
    tarazname.pdfترازنامه
    جمع کردن سال : 1391 ‎(4)
    sudo ziane talfighi-91.pdfسود و زیان تلفیقی ٩١
    sudo zian-91.pdfسود و زیان ٩١
    tarazname talfighi-91.pdfترازنامه تلفیقی ٩١
    taraznameh-91.pdfترازنامه ٩١
    جمع کردن سال : 1389 ‎(6)
    sodOzian-talfighi-1389.pdfسود و زیان تلفیقی ١٣٨٩
    sodOzian-anbashteh-talfighi-1389.pdfسود و زیان انباشته تلفیقی ١٣٨٩
    sodOzian-anbashteh-1389.pdfسود و زیان انباشته ١٣٨٩
    sodOzian-1389.pdfسود و زیان ١٣٨٩
    tarazname-talfighi-1389.pdfترازنامه تلفیقی ١٣٨٩
    taraznameh-1389.pdfترازنامه ١٣٨٩
    جمع کردن سال : 1388 ‎(6)
    page 6-88.pdfصفحه ٨٨-٦
    page 5-88.pdfصفحه ٨٨-٥
    page 4-88.pdfصفحه ٨٨-٤
    page 3-88.pdfصفحه ٨٨-٣
    page 2-88.pdfصفحه ٨٨-٢
    page 1.pdfترازنامه تلفيقي ٨٨
    جمع کردن سال : 1387 ‎(3)
    gardeshhesab-87.pdfگردش حساب ٨٧
    sodvazian-87.pdfسود و زیان ٨٧
    taraznameh-87.pdfترازنامه ٨٧
    جمع کردن سال : 1386 ‎(3)
    gardeshhesab-86.pdfگردش حساب ٨٦
    sodvazian-86.pdfسود و زیان ٨٦
    taraznameh-86.pdfترازنامه ٨٦
    جمع کردن سال : 1385 ‎(3)
    GARDESH_HESABE_SOOD_ANBASHTE.pdfگردش حساب سود انباشته
    SORATE_SOD_VA_ZAIN.pdfصورت سود و زیان
    tarazname.pdfترازنامه