نیاز زمانه

از قدیم الایام سال نکورا بانشانه بهار می‌شناختند و هنوز هم ضرب المثل شیرین((سالی که نکوست ازبهارش پیداست))وردزبان ماایرانیان است.ایرانیان برکت وپربار بودن یک سال راباباران رحمت خداوسرسبزی فصل اول سال به فال نیک می‌گیرند.این مثال بارز تفالی برای انجام امور مختلف نزد اذهان شده است و هر چیزی راکه سرآغاز نیک داشته باشد.آن رابه امید عاقبت به خیری ادمه می‌دهند. آغاز سال و دهه80 هم برای اقتصاد ایران همراه باخبرهای خوش وتصمیمات واقدامات جدید بود خبرهایی همچون آغازبه کار دو بانک غیردولتی.کاهش نرخ سود سپرده،کاهش نرخ تورم و بشارت ادامه روند نزولی آن،تثبیت سیاستهای اقتصادی بانتخابات ریاست جمهوری و...حال شاید بتوان با تأسی ازاین ضر ب المثل.سال 80 را سالی نیکو برای اقتصاد وبانکدای کشوردانست.چون باآغاز تحول وتصمیمات جدید امید می‌رود که توجه مدیران و کارشناسان به اقتصاد نه تنها تا آخرسال،بلکه تاآخردهه هشتاد استمرارداشته باشد وهمواره مسئولان و مدیران تصمیم گیر تمام تدابیر وتلاشهای خود را برای حل معضلات معیشتی و شکوفایی اقتصاد معطوف داراند.رشدوشکوفایی وتوسعه اقتصادی همان شعاری است که اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره هشتم.آن رامحورتبلیغاتی خود قرارداده بودند و با نقد وبررسی متفاوت اهم توجه خود رابه این امر معطوف کردند.نامزدهای انتخاباتی این بار،باارائه برنامه‌های اقتصادی توجه به معیشت مردم رااز والویتهای خود ذکر کردند که به یقین اجرای این برنامه هاوشعارهای انتخاباتی برای رسیدن به رفاداجتماعی جزدرسایه تلاش وهمدلی برای رشد تولید وشکوفایی اقتصادی میسر نخواهد بود.ازسوی دیگرپیام اقتصادی انتخابات ریاست جمهوری راهم می‌توان حمایت ازبرنامه‌های اقتصادی دانست که نمونه ای ازآن کاش تورم وثبت رقم6/12 درصدی این نرخ درتاریخ پس از انقلاب اسلامی است.این امر نشان دهنده آناست که متولیان اقتصادی باید با استفاده از سیاستهای پولی ومالی کشوربافراغ بال وبه دور از هیاهوهای سیاسی به وظیفه خود بپردازند وباتدوین برنامه‌های کوتاه مدت وبلندمدت زمینه رشد تولید ودر نهایت اشتغال،مهار تورم و از همه مهمتر،رفع محرومیت در جامعه را اساس فعالیت خود قرار دهند.
این برنامه‌ها و اجرای آن نیاز به تلاش،سختکوشی،شهامت،همدلی و وفاق اجتماعی دارد تا اقتصاد از یکنواختی و بافت سنتی فاصله بگیرد.
به عنوان مثال سالها صحبت از تغییر نرخ سود سپرده نقل محافل بانکی و اقتصادی بود اما دست به ترکیب نرخ سود سپرده زدن کاری دشوار می‌نمود تا اینکه برخلاف انتظارنرخ سودسپرده هاوتسهیلات کاهش پیدامیکند.درحالی که سالهابرافزایش این نرخ تأکیدشده بود.این تغییرهنوزهم دستخوش رأی مخالفان وموافقان است وآنهارابه چالشی رودرروفراخوانده است.زیرا عده ای عقیده دارند که کاهش نرخ سود سپرده یعنی گسیل سرمایه به سوی بازار دلالی وعده ای اعتقاد دارند که کاهش نرخ سود سپرده یعنی حمایت ازتولید ورشد سرمایه گذاری وبه طورحتم زما نی این بحث به پایان خواهد رسید که میزان ارقام دقیق سپرده‌ها وتولیدبه مقایسه گذاشته شود ودرنهایت آمار وارقام سخن بگویند وکارشناسان نتیجه بگیرند وبراساس آن برنامه ریزی کنند.
از سوی دیگر اجرای طرحهای بزرگ به برنامه‌های علمی وتحقیقا تی نیاز دارد:برنامه‌های فارغ از احساسات با شعور واندیشه طرح شده باشد.زیرا برای توسعه اقتصادی شعار کافی نیست وباید برنامه داشت واین برنامه هانیازبه نوآوری دارد.نوآوری ای که براساس نیاز جامه شکل بگیرد وبا استفاده از تجارب گذشتگان یا دیگران دارای ماهیت کاربری باشد.شاید یکی ازاین بحثها برخورداری ازفن آوری روزدنیا برای ترمیم نارساییهاوکارآمد کردن بخشهای راکد اقتصاد باشد وبحث بانکداری الکترونیک نیرز برهمین اساس مورد توجه قرارگرفنه وچند صباحی است که این بحث در همایشهاوباارائه مقالات،تحقیق ونیز سخنرانیها مورد بررسی ومداقه کارشناسان وصاحبنظران امور اقتصادی – مالی قرار گرفته است.هدف اساسی این بحثها این است که آیابانکداری الکترونیکی جانبه‌های کاربردی در کشور قابل ثیاده شدن است یاخیر؟ از این روپرونده ویژه هفد همین شماره فصلنامه بانک به موضوعی اختصاص یافته است که در عین غریب بودن برای بسیاری،در باره آن صحبت می‌شود ودراین شماره تلاش شده است تابامطرح کردن این سئوال که آیا نیاز به باکداری الکترونیک در حال حاضر برای صنعت باکداری کشور احساس شده است یا اینکه این موضوع نیز مانند موارد مشابه فقط استفاده از اسم برای کاربرد تبلیغاتی وجذب مشتری است.
بی تردید برای ایجاد یک صنعت احتیاج به بستر سازی است وباید توجه داشتت که برای آغاز یک کار.
ابتدا باید شرایط رامهیا کردوسپس با تهیه ابزار کار به اجرای اهداف همت گمارد،یا سئوال دیگراینکه آیا سرمایه گذاری برای اجرای بانکداری اکترونیک به قدرکافی وجودداردوآیااین سرمایه گذاری باتوجه به حجم مباد لات الکترونیک مقرون به صرفه است.آیا تعداد مشتریان عمده که مجهز به رایانه باشندو نیاز به بانکداری اسلامی مغایتهایی وجود ندارد یا تدابیری اندیشیده شده است.
اگر پاسخها مثبت ومستند باشد باید باگمی استوار به سوی فن آوری نوین گام برداشت واز تجارب دیگران استفاده کردوگرنه به مثابه سرودن شعری می‌شود که مصرع دوم آن قافیه اش راباخته است. فصلنامه بانک امیددارد با طرح موضوعهای مختلف علاوه برپاسخگویی به برخی سئوالات مطروحه زمینه ایجاد سئوال رادر اذهان دانش پژوهان ومحققان به وجود آورد که این خود گامی برای رسیدن به موفقیت وجوابهای جدید است.