معاونین مدیرعامل و مدیران امور
  
  
  
سید بیوک موسویمعاونت سرمايه های انساني و پشتیبانیb.mosavi[@]bsi.ir
مصطفی رحیمی شهواریمعاونت شعب و بانکداری جامعm.rahimi[@]bsi.ir
احمد فاضلیمعاونت مالی
حمیدرضا خلج زادهسرپرست معاونت بین الملل
عبدالرضا فتاحیمعاونت حقوقی و وصول مطالباتa.fatahi[@]bsi.ir
رضا گودرزیمعاونت طرح و برنامهr.goudarzi[@]bsi.ir
محمد حسین زارعیمعاونت اعتباراتmh.zaeri[@]bsi.ir
حسن ملکیمشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست و حفاظتH.maleki[@]bsi.ir
سید کاظم مرتضوی اسکوئیمشاور اجرائی مدیرعاملK.Mortazavi[@]bsi.ir
محمدحسین دانشوربازرس ویژه مدیرعامل m.daneshvar[@]bsi.ir
علیرضا افکارمدیر امور شعب جنوب کشورa.afkar[@]bsi.ir
محمود حاتمیمدیر امور  شعب شمال کشور
اکبر مرادی زاویهمدیر امور شعب استان تهران و البرزa.moradizaviye[@]bsi.ir
محمد درودگرمدیر امور پیگیری و وصول مطالباتm.doroodgar[@]bsi.ir
ولی آزادیمدیر امور بازرسی و تطبیقv.azadi[@]bsi.ir
غلامرضا مهدیمدیر امور خدمات و پشتیبانیgh.mahdi[@]bsi.ir
سید جعفر صدریمدیر امور فناوري اطلاعاتj.sadri[@]bsi.ir
حسین مردانیمدیر امور سرمایه های انسانیH.Mardani[@]bsi.ir