معاونین مدیرعامل و مدیران امور
  
  
  
سید بیوک موسویمعاونت سرمايه های انساني و پشتیبانیb.mosavi[@]bsi.ir
مصطفی رحیمی شهواریمعاونت شعب و بانکداری جامعm.rahimi[@]bsi.ir
احمد فاضلیمعاونت مالی
افشین خانیمعاونت بین الملل
رضا گودرزیمعاونت طرح و برنامهr.goudarzi[@]bsi.ir
محمد حسین زارعیمعاونت اعتباراتmh.zaeri[@]bsi.ir
حسن ملکیمشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست و حفاظتH.maleki[@]bsi.ir
عباس ابراهیممشاور اجرائی مدیرعاملa.ebrahim[@]bsi.ir
محمدحسین دانشوربازرس ویژه مدیرعامل m.daneshvar[@]bsi.ir
علیرضا افکارمدیر امور شعب جنوب کشورa.afkar[@]bsi.ir
محمود حاتمیمدیر امور  شعب شمال کشور
اکبر مرادی زاویهمدیر امور شعب استان تهران و البرزa.moradizaviye[@]bsi.ir
حمیده سپاسیمدیر امور حقوقی و وصول مطالبات
ولی آزادیمدیر امور بازرسی و تطبیقv.azadi[@]bsi.ir
غلامرضا مهدیمدیر امور خدمات و پشتیبانیgh.mahdi[@]bsi.ir
سید جعفر صدریمدیر امور فناوري اطلاعاتj.sadri[@]bsi.ir
حسین مردانیمدیر امور سرمایه های انسانیH.Mardani[@]bsi.ir
مهدی اقبالی‌رادمدیر امور بانکداری جامع