معاونین مدیرعامل و مدیران امور
  
  
  
مهدی رزمیمعاون اعتبارات
سید کاظم مرتضوی اسکوئیمعاون شعب
سیدمجتبی صالحیمعاون مالی
مجید مهراسبیمعاون بین المللm.mehrasbi@bsi.ir
عبداله رستمیمعاون طرح و برنامهrostami@bsi.ir
مهرداد محقق زادهمعاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها
کیومرث جهانبانیمعاون سرمايه های انساني
محمد رضوان‌مدنیمعاون فناوری اطلاعاتm.rezvanmadani@bsi.ir
محمدزمان محمدی رئیسیمعاون مهندسی و پشتیبانی
احمد کارگر مطلقمعاون حقوقی و وصول مطالبات
محمد وطن‌پورمعاون بانکداری جامع
امین کعبهرئیس مرکز حراست
مهرداد رضاییبازرس ویژه مدیرعامل
مریم موسویمشاور مدیرعامل در امور بانوان
رضا صدیقمشاور مدیرعامل
حسن ملکیمشاور مدیرعامل در امور پارلمانی
قدرت اله عبداللهیمشاور مدیر عامل در امور مالی و پشتیبانی
مهدی قربانیمشاور عالی مدیرعامل
یحیی بایمشاور مدیرعامل در امور ایثارگران
غلامرضا مهدیمشاور مدیرعامل و رئیس مرکز رسیدگی به امور بازنشستگان
هدایت نصرالهیمدیر امور حوزه مدیریت و ارتباطات
حمیدرضا اکبریمدیر امور نظارت
محمد کیاییمدیر امور  شعب شمال کشور
کیومرث اعلائیمدیر امور شعب جنوب کشور
علیرضا عزیزالهیمدیر امور شعب مناطق تهران و استان البرز
سینا رزاقیمدیر امور اعتبارات
سید جعفر صدریمدیر امور فناوری اطلاعات
مدیر امور حقوقی و وصول مطالباتhoghoghi.dept@bsi.ir