رزومه آقای روح اله خدارحمی

مشخصات فردي:
 
نام و نام خانوادگي : روح اله خدارحمي
متولد: سوم بهمن ١٣٣٨
تحصيلات: ليسانس علوم اقتصادي از دانشگاه شهيد بهشتي‌،سال ١٣٦٨
فوق ليسانس علوم اقتصادي از دانشگاه شهيد بهشتي، سال ١٣٧١
دوره هاي طي شده کوتاه مدت:
کارگاه آموزشي مديريت استراتژيک: ١٣٧٨
دوره آموزشي policies & their effects on rural finance ، امان، اردن: ١٣٧٩
دوره عالي مديريت اعتبارات: ١٣٧٩
دوره بازار سرمايه بين المللي و بازديد از بورس هاي اوراق بهادار و کالا در توکيو و کوالالامپور: ١٣٨٣
 دوره بانکداري اسلامي،کوالالامپور،مالزي،١٣٨٩
تجربيات شغلي:
پژوهشگر حوزه معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي سال ١٣٧٠
کارشناس دفتر آموزش عالي و تحقيقات سازمان برنامه و بودجه وقت از سال ١٣٧١ تا ١٠/٢/١٣٧٣
کارشناس اداره کل بررسي هاي اقتصادي و برنامه ريزي بانک کشاورزي از تاريخ ١٠/٢/١٣٧٣ تا ١٣/٦/١٣٧٤
رئيس اداره کل بررسي هاي اقتصادي و برنامه ريزي بانک کشاورزي از ١٣/٦/١٣٧٤ تا ١٩/٣/٨١
دبير هيأت مديره بانک کشاورزي از اسنفند ١٣٧٦ تا اسفند ١٣٨٤
عضو هيأت اجرايي و مشارکت فعال در تأسيس بورس کالاي کشاورزي
مدير امور ارتباطات و تجهيز منابع بانک کشاورزي از تاريخ ١٩/٣/١٣٨١ تا ٤/٦/١٣٨٥
عضو هيأت مديره پست بانک ايران از ٤/٦/١٣٨٥ تا ١/١٠/١٣٨٩
عضو هيأت مديره بانک صادرات ايران از ١٢/١١/٨٩ تاکنون
فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي:
انجام تحقيقات مختلف در زمينه هاي اقتصادي، مالي و بانکي
سرپرستي و مشارکت در تهيه برنامه راهبردي اول بانک کشاورزي و عضويت در کميته راهبري برنامه استراتژيک دوم بانک
شرکت در کنفرانس بين المللي the challenges of sustainable outreach،‌ کلمبو، سريلانکا
مشارکت در تدوين برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور (عضو کميته سرمايه گذاري و تامين منابع)
عضويت در شوراي پژوهشي بانک کشاورزي از سال ١٣٧٤ تا ١٣٨٤
عضويت در کارگروه بانکداري بدون رباي بانک کشاورزي از سال ١٣٧٥ تا ١٣٨٣
مدير مسئول فصلنامه بانک و کشاورزي ١٣٨٤- ١٣٨٣
عناوين مقالات و نتايج تحقيقات منتشر شده:
بررسي رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران، پايان نامه فوق ليسانس، دانشگاه شهيد بهشتي سال١٣٧١
برآورد تابع تقاصاي آب شهري تهران با همکاري دکتر سيدکاظم صدر و مسعود عبديان، مجله علمي- فني آب کشور شماره ١٣- زمستان ١٣٧٣
ويژگيهاي عمده بازار مالي روستايي در ايران با همکاري دکتر عباس عرب مازار، فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، شماره ٢٦ تابستان ١٣٧٨
مشارکت زنان در بازار مالي روستايي: مورد بانک کشاورزي،‌با همکاري مريم السادات مهدوي، مجموعه مقالات همايش اعتبارات خرد و زنان روستايي، وزارت جهاد کشاورزي سازندگي، پاييز ١٣٨٠
درباره بازار و مشتريان هدف بانک کشاورزي، فصلنامه بانک و کشاورزي، شماره ٢ و ٣ تابستان و پاييز ١٣٨٠
بررسي ميزان رضايت مشتريان از نظام بانکي کشور با همکاري دکتر جلال رسول اف و دکتر داريوش رشيدي، مجموعه مقالات اولين همايش بررسي نقش و عملکرد نظام بانکي، وزارت امور اقتصادي و دارايي ١٣٨٤
تجهيز پس اندازهاي خرد؛ تجارب موفق،‌چالشها و الزامات نهادي و سياست گزاري، مجموعه مقالات سمينار اعتبارات خرد، توسعه روستايي و فقرزدايي، بانک کشاورزي، ١٣٨٥