8- خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثائق
9- خالص تسهيلات به تفكيك جاري، سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول
10- تسهيلات اعطایی به تفكيك وثايق
11- مانده ذخایر به تفکیک عمومی و اختصاصی
12-  مانده اقلام زیر خط ترازنامه
13- نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران
14- مانده بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده
15- مانده بدهكاران بابت ضمانت نامه‌هاي پرداخت شده
16- مانده بدهكاران موقت
17- بستانكاران موقت
18- سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم
19- نحوه محاسبه و ميزان كفايت سرمايه
20- نسبت خالص تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط
21- نسبت خالص تسهيلات و تعهدات كلان 
22- نسبت سرمايه گذاري‌ها و مشاركت‌هاي حقوقي 
23- نسبت خالص تسهيلات غير جاري به مجموع خالص تسهيلات
24- نسبت خالص تسهيلات به مانده سپرده‌ها
 
مدیریت ریسک
 
 
 - صورت های مالی ، اظهارنظر حسابرس مستقل و ... :
صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال 1394
 
حاكميت شركتي و كنترل داخلي  
33- ساختار مالكيت و تركيب سهامداران
  
 
- صورتجلسات مجامع عمومي عادي، عادي به طور فوق العاده و فوق العاده:
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 98/04/30​
صورتجلسه مجمع عمومی بانک مورخ 93/07/27
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مورخ 93/04/31
 

انتشار اطلاعات مربوط به رويدادهاي با اهميت: