استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات

درباره ما
 

 استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات

 

شفافیت مالی
1- تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود
2- انواع و مانده سپرده ها به تفکیک
3- انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی
4- مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی
5- اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
6- خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک طبقات
7- خالص تسهيلات به تفكيك جاري، سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول 
8- تسهيلات اعطایی به تفكيك وثايق
9- مانده ذخایر به تفکیک عمومی و اختصاصی
10-  مانده اقلام زیر خط ترازنامه
11- نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران
12- مانده بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده 
13- مانده بدهكاران بابت ضمانت نامه‌هاي پرداخت شده 
14- مانده بدهكاران موقت
15- بستانكاران موقت
16- سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم
17- نحوه محاسبه و ميزان كفايت سرمايه
18- نسبت خالص تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط
19- نسبت خالص تسهيلات و تعهدات كلان
20- نسبت سرمايه گذاري‌ها و مشاركت‌هاي حقوقي
21- وضعيت باز ارزي
22- نسبت خالص تسهيلات غير جاري به مجموع خالص تسهيلات
23- نسبت خالص تسهيلات به مانده سپرده‌ها
24- نسبت ارزش دفتري دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام
25- نسبت مانده سپرده‌هاي ديداري به مانده مجموع سپرده‌ها 
26- نسبت مانده سپرده‌هاي بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها 
 
27-  صورت‌هاي مالي، اظهار نظر حسابرس مستقل و... .