تسهیلات ارزی از حساب صندوق توسعه ملی
تسهیلات ارزی از حساب صندوق توسعه ملی
تعریف

تسهيلات اعطائی از محل حساب ذخيره ارزی به منظور حمايت و تأمين مـــالی بخشی از نيـازهای ارزی توليدکنندگان و صادرکنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی تسهيــلاتی که از مازاد درآمد حاصل از فروش نفت خام تأمين می گردد در چهارچوب عقود و قوانين بانکداری اسلامی و آئين‌نامه‌های مصوب هيات امناء حساب ذخيره ارزی از طريق گشايش اعتبارات اسنادی ديداری براساس مقررات واردات و صادرات کالا و خدمات اعطا می‌گردد .

هدف

حمايت و تأمين مالی بخشی از نيـازهای ارزی توليدکنندگان و صادرکنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی

ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات
ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
کارمزدها و هزينه ها
​نرخ سود تسهيلات
​دوره استفاده از تسهيلات

​از تاريخ پادار شدن اولين اعتبار اسنادي گشايش يافته آغاز مي گردد و بايستي تاريخ دقيقي بعنوان آخرين وجه برداشت از محل تسهيلات مشخص شود که حداکثر در سقف هاي مجاز قابل تغيير است ، مشروط به اينکه از کل سقف زماني معين شده براي دوره هاي مذکور تجاوز ننمايد . همچنين دوره تنفس پس از استفاده کامل از تسهيلات يا پايان دوره استفاده از تسهيلات ( هر کدام که زودتر باشد ) خواهد بود و مدت آن طبق تشخيص و نظر بانک و براساس مصوبات هيات امناي حساب ذخيره ارزي مي باشد .

​بازپرداخت تسهيلات
وثائق