تسهیلات اعطائی صادرات و واردات
تسهيلات اعطائي صادرات و واردات ( کالا – خدمات )
تعریف

اعطاي تسهيلات ارزي از محل سپرده هاي ارزي مشتريان نزد بانک و ذخاير ارزي بانک و امکانات ارزي شـــعب خارج از کشــــــور و کارگزاران بانک به صادر کنندگان کالاهاي غير نفتي ، خــدمات و توليد کنندگان و مجريان طرح هاي خودگردان با اولويت طرح هاي نيمه تمام .

هدف

​کمک به توسعه اقتصادي ، گسترش صادرات و ايجاد اشتغال

ویژگی ها

اعطاي تسهيلات از طريق گشايش اعتبار اسنادي و يا حواله در وجه ذينفع صورت مي گيرد .

موارد اعطاي تسهيلات

صادرکنندگان کالاهاي غير نفتي ،‌خدمات و توليد کنندگان ، مجريان طرح هاي خود گردان با اولويت طرح هاي نيمه تمام

ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
کارمزدها و هزينه ها

تا ٢% در سال بر اساس مانده استفاده نشده تسهيلات از روز تصويب تسهيلات تا روز استفاده از تسهيلات براي واردات بابت کارمزد تعهد

نرخ سود تسهيلات

نرخ سود مورد انتظار تسهيلات ارزي براي واردات به تشخيص بانک عامل با توجه به نوع ارز و وضعيت اعتباري متقاضي تعيين مي گردد . نرخ ســـود تسهيلات ارزي براي صـــادرات به طور عام معــادل نرخ بهره بين بانکــي اتحــاديه اروپا (EURBOR ) به اضافه ٢ درصد براي ارز يورو و نرخ بين بانکي ارزهاي مربوطــه در بازار بين المللي (LIBOR ) به اضافه ٢ درصد براي ساير ارزهاي مجاز خواهد بود .

دوره استفاده از تسهيلات
بازپرداخت تسهيلات

جهت واردات : ٦ ماه پس از پايان دوره تنفس در يک قسط براي خريد مواد اوليه و مصرفي و يا حداکثر در ٨ قسط مساوي و متوالي ٦ ماهه که اولين قسط آن پس از انقضاي دوره تنفس براي ماشين آلات و اجراي طرح ها و صدور خدمات و بنا به تشخيص بانک خواهد بود . جهت صادرات : براي تسهيلات کوتاه مدت در يک يا چند قسط حداکثر ظرف دوره بازپرداخت و براي تسهيلات ميان مدت در اقساط مساوي و متوالي حداکثر ٦ ماهه و سررسيد اولين قسط حداکثر ٦ ماه پس از نقطه شروع دوره بازپرداخت ميباشد .

وثائق