صدور تاييديه حساب
صدور تاييديه حساب
تعریف

​اين تائيديه براي کليه متقاضيان حقيقي يا حقوقي که داراي حساب ارزي يا ريالي در يکي از شعب اين بانک مي باشند جهت ارائه به سفارت خانه هاي کشورهاي خارجي و وزارت امور خارجه ايران براي دريافت ويزا صادر مي گردد.

هدف

​رضايت مشتريان و ارائه صورت مالي مشتريان به در خواست آنها

​شرایط و ضوابط

​​داشتن حساب ارزي يا ريالي در يکي از شعب بانک صادرات ايران.

مدارک مورد نياز​

​​گذرنامه معتبر.
چنانچه حساب ارزي يا ريالي در شعبه به صورت مشترک باشد مدارک در خصوص کليه صاحبان حساب مورد نياز است.

کارمزدها و هزينه ها​

بابت صدور تائيديه مانده حساب هاي ارزي يا ريالي از طريق مراجعه حضوري صاحب حساب به اداره کل خارجه و يا از طريق فاکس مطابق مبلغ ٣٠٠٠٠ ریال به زبان فارسي و مبلغ ٥٠٠٠٠ ریال به زبان لاتين دريافت مي شود . ​

فرايند ارائه سرويس​

​مراحل انجام کار: 
مراجعه مشتری به شعبه ای که در آن حساب ارزی يا ريالی دارد و ارائه درخواست تاييد مانده حساب ريالی يا ارزی.
تهيه نامه توسط شعبه و ارائه به مشتری جهت تحويل به سفارت خانه و يا وزارت امور خارجه.

توضيحات تکميلي​

​ارائه اين خدمات بلافاصله پس از درخواست مشتری صورت می پذيرد.