خريد و فروش ارز
خريد و فروش ارز
    تعریف

​​خريد و فروش وجوه بيگانگان مورد تاييد بانک مرکزي و بنا بر نياز بانک توسط شعب ارزي بانک .

هدف

​​سهولت در خريد و فروش ارز مشتريان .

​شرایط و ضوابط
مدارک مورد نياز​

​-پرداخت ارز دانشجويی با ارائه تأييديه اشتغال به تحصيل دانشجويان آزاد مشغول به تحصيل در خارج از کشور توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری .
​​​-جهت ارز درماني تأييد و تشخيص کتبی پزشک متخصص معالج داخلی که در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور و ميزان ارز مورد نياز در آن درج شده باشد و ترهين وثيقه به ميزان ٣٠% هم ارز ريالی ارز مورد نظر الزامی است. 
-جهت ارز ماموريتي ارائه تقاضای وزارتخانه ، سازمان و موسسه و شرکت دولتی و واحدهای وابسته و ... با امضاء ذيحسابی يا مدير امور مالی و معاونت مالی و اداری دستگاه ذيربط ضروری است .
-فروش ارز بابت فرصت های مطالعاتی و دوره های آموزشی در داخل و خارج از کشور با ارائه درخواست دانشگاهها و يا موسسات آموزشی وابسته به وزارت هاي علوم، تحقيقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذي حساب يا مدير امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاهها و موسسات آموزشی امکان پذير می باشد .
 ساير موارد
گذرنامه ، بليط مسافرت ، ويزاي کشور مقصد و در صورت لزوم ، اصل فيش پرداخت عوارض خروج از کشور و تعهد کتبي مسافر مبني بر خريد ارز مسافرتي فقط از يک منبع اعم از بانک و يا صرافي مجاز .

کارمزدها و هزينه ها​

کارمزد خريد ارز ١ در هزار و با حداقل يک دلار و حداکثر ٥٠ دلار يا معادل ريالي . کارمزد فروش ارز ٢ در هزار با حداقل ١ دلار يا معادل ريالي .  ​

فرآيند ارائه سرويس​

​​خريد ارزهاي انتقالي قابل وصول از طريق سيستم بانکي بين المللي از جمله حوالجات ارزي، چکهاي مسافرتي، کارتهاي اعتباري و ساير ابزارهاي معتبر بانکي و موجودي سپرده هاي ارزي بدون هيچگونه محدوديتي مجاز مي باشد .
خريد اسکناس تنها به ارزهای يورو، پوند، دلار آمريکا، درهم امارات متحده مجاز است. خريد ساير ارزها در صورت اخذ مجوز بلامانع خواهد بود.
فروش ارز می تواند به منظور دريافت نقدی، واريز به سپرده و يا صدور حواله باشد که با توجه به اينکه فروش ارز بابت چه موضوعی صورت گرفته باشد، رعايت مقررات ذيربط الزامی است.

توضيحات تکميلي​

​ خريد ارزهای جهان روا (دلار آمريکا، يورو، پوند انگليس، ين ژاپن، فرانک سوئيس، درهم امارات متحده و دلار کانادا) و خريد ارزهای انتقالی قابل وصول از طريق سيستم بانکی بين الملل از جمله حواله های ارزی و موجودی حساب های ارزی بدون محدوديت ميباشد .     
فروش ارز بابت موارد ذيل صورت می پذيرد :
ارز درمانی.
تأمين ارز صادرکنندگان کالاهای غيرنفتی و خدمات فنی و مهندسی بابت خريد اسناد مناقصه و تأمين هزينه های بازاريابی و همچنين بازرگانان و دارندگان کارت بازرگانی بابت تامين هزينه های بازاريابی.
 تسويه تعهدات ارزی صادرکنندگان، واردکنندگان و نمايندگی شرکت های کشتيرانی. 
 ارز بابت حق مأموريت کارکنان دولت و وزارتخانه ها به خارج از کشور.
 ارز کتب و نشريات.
بابت فرصت های مطالعاتی و ساير دوره های آموزشی در داخل و خارج از کشور اعم از مراکز دانشگاهی و غير دانشگاهی .
 هزينه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی در داخل و خارج از کشور و هزينه اخذ پذيرش از دانشگاه.
فروش ارز به سفارتخانه ها بابت درآمدهای ريالی. 
انتقال ارز بابت حق عضويت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بين المللی و محافل علمی. 
انتقال حقوق کارکنان خارجی.
ارز دانشجوئی بابت هزينه های تحصيلی و اقامت دانشجويان بورسيه و آزاد مشغول به تحصيل در خارج  از کشور.