شعب داخلی کرمانشاه
25 نواب صفوی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان نواب صفوی
26 سرچشمه کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان شهید رجایی
117 سنقر سنقر استان کرمانشاه ـ شهرستان سنقر ـ بخش مرکزی ـ میدان معلم
141 شهدای قصر شیرین کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان نواب صفوی
177 کنگاور کنگاور استان کرمانشاه ـ شهرستان کنگاور ـ خیابان شهدا ـ بلوار انقلاب
178 سر پل ذهاب سرپل ذهاب استان کرمانشاه ـ شهرستان سرپل ذهاب ـ خیابان امام
188 کرند غرب کرندغرب استان کرمانشاه ـ شهرستان کرند غرب ـ خیابان ولیعصر ـ میدان مدرس
189 اسلام آباد استان کرمانشاه ـ شهرستان اسلام آباد غرب ـ بلوار راه کربلا
197 هرسین هرسین استان کرمانشاه ـ شهرستان هرسین ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان امام (ره)
198 صحنه صحنه استان کرمانشاه ـ شهرستان صحنه ـ میدان مطهری
234 شهدا کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ چهار راه مصطفی امامی
285 گیلانغرب استان کرمانشاه ـ شهرستان گیلانغرب ـ میدان جمهوری
349 میدان جلیلی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان آزادی ـ سه راه سیلو
391 پزشکان کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان مدرس ـ نرسیده به میدان شهرداری
454 خیابان مدرس کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان مدرس
493 میدان آیت اله کاشانی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان آیت اله کاشانی
528 لاله مسکن کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان آبادانی مسکن
758 پاوه پاوه استان کرمانشاه ـ شهرستان پاوه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان مولوی ـ میدان مولوی
816 چهارراه بعثت کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان مدرس ـ نرسیده به میدان شهرداری
850 میدان غدیر کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان نواب صفوی
1009 جانبازان کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ چهار راه مصطفی امامی
1034 خیام کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان دکتر حسین فاطمی
1151 روانسر روانسر استان کرمانشاه ـ شهرستان روانسر ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان امام خمینی ـ خیابان بهار
1153 شریعتی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان شریعتی
1245 فرهنگیان فاز دو کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ فرهنگیان فاز دو
1246 سبزه میدان کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان نواب صفوی
1247 بلوار شهید بهشتی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ بلوار شهید بهشتی
1316 بسیج کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ چهار راه بسیج
1317 ولیعصر (عج) کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ بلوار آل آ قا
1318 صابونی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان جمهوری اسلامی
1466 سه راه معلم سرپل ذهاب استان کرمانشاه ـ شهرستان سرپل ذهاب ـ خیابان امام
1760 میدان طالقانی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان طالقانی
1767 میدان شهید رجائی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان شهید رجایی
1946 چهل متری شهید مطهری کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان شهید رجایی
1947 خیابان فاطمیه کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان سعدی
1948 میدان بار کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان بار
1975 شهید فکوری استان کرمانشاه ـ شهرستان اسلام آباد غرب ـ بخش کرمانشاه ـ میدان شهید فکوری
2058 آیت اله سعیدی سنقر استان کرمانشاه ـ شهرستان سنقر ـ بخش مرکزی ـ میدان معلم
2059 ماهیدشت کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان جمهوری اسلامی
2116 خیابان اشرفی اصفهانی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان فردوسی
2117 میدان دکتر فاطمی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان دکتر حسین فاطمی
2132 بیستون بیستون استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش بیستون ـ میدان انقلاب
2145 خیابان دانشسرا کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان شهید رجایی
2244 نفت شهر کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان نواب صفوی
2398 میدان آزادی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان آزادی ـ سه راه سیلو
2431 بلوار گلها کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان آبادانی مسکن
2491 میدان لشگر کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان شریعتی
2508 دیزل آباد کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ بلوار دولت آباد
2509 خیابان مسیر نفت کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ چهار راه مصطفی امامی
2572 هوانیروز کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ بلوار طاقبستان ـ کوی 130
2595 گلستان کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ چهارراه گلستان
2596 کوی نفت کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ بلوارشهیدبهشتی
2642 میدان جمهوری اسلامی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان جمهوری اسلامی
2657 راه کربلا استان کرمانشاه ـ شهرستان قصرشیرین ـ بخش قصرشیرین ـ بلوار کربلا
2700 سعدی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان سعدی
2744 اواسط خیابان سعدی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان دکتر حسین فاطمی
2781 حکمت آباد کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ بلوار طاقبستان ـ کوی 131
2892 میدان استقلال هرسین استان کرمانشاه ـ شهرستان هرسین ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان امام (ره)
3176 باغ ابریشم کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان آبادانی مسکن
3241 عشایر کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ چهار راه مصطفی امامی
3618 حافظیه کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ بلوارشهیدبهشتی
3619 دولت آباد کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان اسلامیه
3620 چهار راه میر احمد سرپل ذهاب استان کرمانشاه ـ شهرستان سرپل ذهاب ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان راه کربلا
3628 شهید رجائی هرسین استان کرمانشاه ـ شهرستان هرسین ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان امام (ره)
3629 الهیه کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان الهیه ـ خیابان کاشانی ـ میدان شاهد
3630 کوزران کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان اسلامیه
3631 بلال حبشی سنقر استان کرمانشاه ـ شهرستان سنقر ـ بخش مرکزی ـ میدان معلم
3632 جوانرود جوانرود استان کرمانشاه ـ شهرستان جوانرود ـ بخش جوانرود ـ میدان بسیج ـ خیابان حافظ
3673 شهید واحدی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ خیابان ملت
3690 نو بهار کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان 22 بهمن ـ چهار راه نوبهار
3736 سجادیه کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان بار
3737 آبادانی مسکن کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان آبادانی مسکن
3776 چهارراه راهنمائی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان بار
3831 ده مجنون کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان شهید رجایی
3832 میدان هدایت اسلام آبادغرب استان کرمانشاه ـ شهرستان اسلام آباد غرب ـ بخش کرمانشاه ـ میدان شهید فکوری
3833 خیابان معلم کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان مدرس ـ نرسیده به میدان شهرداری
3835 شهید چمران اسلام آبادغرب استان کرمانشاه ـ شهرستان اسلام آباد غرب ـ بلوار راه کربلا
3836 طیبه زمانی کنگاور استان کرمانشاه ـ شهرستان کنگاور ـ خیابان شهدا ـ بلوار انقلاب
3837 گودین کنگاور استان کرمانشاه ـ شهرستان کنگاور ـ خیابان شهدا ـ بلوار انقلاب
3838 اسلامیه کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان اسلامیه
3844 خیابان ابوذر کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ خیابان ملت
3846 حمیل اسلام آبادغرب استان کرمانشاه ـ شهرستان اسلام آباد غرب ـ بلوار راه کربلا
3903 دایره حسابداری (کرمانشاه) کرمانشاه
3961 طاقبستان کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ بلوار طاقبستان ـ کوی 131
3962 چهل و پنج متری آل آقا کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ بلوار آل آ قا
3963 بلوار دولت آباد کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ بلوار دولت آباد
3978 شهید کشوری اسلام آبادغرب استان کرمانشاه ـ شهرستان اسلام آباد غرب ـ بخش کرمانشاه ـ میدان شهید فکوری
3985 قشلاق پاوه استان کرمانشاه ـ شهرستان پاوه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان مولوی ـ میدان مولوی
3989 شهید رستمی صحنه استان کرمانشاه ـ شهرستان صحنه ـ میدان مطهری
4031 بلوار انقلاب کنگاور استان کرمانشاه ـ شهرستان کنگاور ـ خیابان شهدا ـ بلوار انقلاب
4110 بیست و دو بهمن کرندغرب استان کرمانشاه ـ شهرستان کرند غرب ـ خیابان ولیعصر ـ میدان مدرس
4206 دایره خزانه (کرمانشاه) کرمانشاه
4249 شهید شیرودی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ بلوار طاقبستان ـ کوی 130
4256 شهرک معلم کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش مرکزی ـ شهرک معلم ـ بلوار مولوی
4257 سید جمال الدین اسد آبادی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان آزادی ـ سه راه سیلو
4258 شباب (شاطر آباد ) کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان بار
4259 بازار چهارسوق کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان طالقانی
4260 فردوسی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان فردوسی
4487 بازارچه مرزی پرویزخان قصر شیرین استان کرمانشاه ـ شهرستان قصرشیرین ـ بخش قصرشیرین ـ بلوار کربلا
4556 شهرک صنعتی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ شهرک صنعتی کرمانشاه
5017 دایره حقوقی استان کرمانشاه کرمانشاه
8021 سایت آموزشی کرمانشاه کرمانشاه