شعب داخلی قزوین
 
23 قزوین قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش قزوین ـ خیابان امام خمینی (ره)
142 تاکستان تاکستان استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ روبروی شهرداری
218 زاکان قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان شهدا ـ مقابل بازارچه ـ پلاک 118
332 آبیک استان قزوین ـ شهرستان آبیک ـ خیابان طالقانی ـ خیابان شهید رجائی ـ پلاک 241
420 طالقانی قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان طالقانی ـ پلاک 293
465 سعدی قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان سعدی ـ مقابل منبع آب ـ پلاک 19
591 اقبالیه قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش اقبالیه ـ کیلومتر 6 قزوین تاکستان ـ شهرک اقبالیه ـ پلاک 102
618 بازار قزوین قزوین قزوین، خیابان امام خمینی (ره)، داخل بازار قزوین، کوچه روغنگیرها
660 فلکه رشت قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان اسد آبادی ـ پلاک 181
834 مولوی قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش قزوین ـ خیابان امام خمینی (ره)
871 فردوسی قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان فردوسی جنوبی ـ روبروی خیابان شهرداری ـ پلاک 21
972 ضیا آباد تاکستان استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ بخش ضیاآباد ـ میدان امام خمینی (ره)
1032 آبگرم تاکستان استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ آبگرم ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 390
1050 آوج تاکستان استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ آبگرم ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 390
1159 عصمت آباد بوئین زهرا استان قزوین ـ شهرستان بوئین زهرا ـ بلوار طالقانی ـ میدان امام حسین (ع) ـ پلاک 89
1160 معلم کلایه قزوین هشتاد و پنج کیلومتری قزوین، خیابان امام خمینی (ره)،
1167 بوئین زهرا بوئین زهرا استان قزوین ـ شهرستان بوئین زهرا ـ خیابان ولیعصر (عج) ـ بلوار امام ـ پلاک 13
1189 زیاران اتوبان قزوین تهران، شهرک زیاران، میدان اصلی
1307 اسفرورین تاکستان استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ بخش تاکستان ـ خیابان موسی صدر ـ خیابان هفدهم شهریور ـ پلاک 396
1308 شهداء قزوین قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان شهدا ـ مقابل بازارچه ـ پلاک 118
1309 شال بوئین زهرا استان قزوین ـ شهرستان بوئین زهرا ـ بخش شهرک مدرس ـ خیابان اصلی ـ پلاک 10
1471 فارسجین تاکستان استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ بخش فارسجین ـ میدان امام حسین
1517 انتهای مولوی قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش قزوین ـ خیابان امام خمینی (ره)
1539 خیام قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان خیام ـ بعد از چهار راه خیام ـ پلاک 340
1690 چهار راه نظام وفا قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان سعدی ـ مقابل منبع آب ـ پلاک 19
1696 تهران قدیم قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ فلکه تهران قدیم ـ خیابان آیت اله کاشانی ـ پلاک 20
1697 نادری قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان نادری جنوبی ـ کوچه شهید حاجی میری ـ پلاک 150
1698 شهر صنعتی البرز قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ شهر صنعتی البرز ـ خیابان فراهانی ـ فلکه دوم
1792 شریف آباد قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش شریفیه ـ شریف آباد ـ خیابان ولیعصر
1812 خیابان پیغمبریه قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان نادری جنوبی ـ کوچه شهید حاجی میری ـ پلاک 150
1823 نرجه تاکستان استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ بخش نرجه ـ 12 کیلومتری تاکستان ـ بلوار امام خمینی (ره)
1824 دانسفهان قزوین استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ بخش دانسفهان ـ بلوار آیت اله خامنه ای ـ خیابان شهید حسین انصاری
1825 ولیعصر (عج) قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بلوار آیت اله خامنه ای ـ چهار راه ولیعصر ـ پلاک 5
1826 اسد آبادی قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان اسد آبادی ـ پلاک 181
1827 میدان پانزدهم خرداد تاکستان استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ روبروی شهرداری
2568 بازار تاکستان تاکستان استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ بخش تاکستان ـ خیابان موسی صدر ـ خیابان هفدهم شهریور ـ پلاک 396
3200 مقابل خیابان تبریز قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان اسد آبادی ـ پلاک 181
3410 بلوار امام خمینی (ره) قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ خیابان حکمت هفدهم ـ پلاک 49
3451 سلامگاه قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان شهدا ـ مقابل بازارچه ـ پلاک 118
3452 فلسطین قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان پادگان ـ چهار راه پادگان
3453 الوند قزوین استان قزوین ـ شهرستان البرز ـ الوند ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 267
3496 نهاوند تاکستان تاکستان استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ بخش خرمدشت ـ شهرک نهاوند ـ 24 کیلومتری تاکستان ـ روبروی آموزش و پرورش
3531 شهید بابایی قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان شهید بابایی ـ بلوار شهید بابایی ـ پلاک 37
3536 سگز آباد بوئین زهرا استان قزوین ـ شهرستان بوئین زهرا ـ بخش سگز آباد ـ خیابان شهید نژاد قربان ـ پلاک 100
3774 دهخدا قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ چهار راه فلسطین ـ خیابان دهخدا ـ پلاک 474
3996 پاساژ طالقانی قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان طالقانی ـ پلاک 293
4028 محمدیه قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش قزوین ـ خیابان ایثار
4029 محمود آباد قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ جاده قزوین رشت ـ شهر محمود آباد ـ بلوار خامنه ای
4072 میدان بسیج تاکستان استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ روبروی شهرداری
4073 ناصر آباد قزوین استان قزوین ـ شهرستان آبیک ـ بخش ناصرآباد ـ سی و پنج کیلومتری جاده قدیم قزوین تهران ـ بعدازنیروگاه شهید رجایی
4074 نواب قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان سعدی ـ مقابل منبع آب ـ پلاک 19
4075 مجاهد قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان سعدی ـ مقابل منبع آب ـ پلاک 19
4078 حیدریه قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان سعدی ـ مقابل منبع آب ـ پلاک 19
4181 میدان جانبازان قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ خیابان حکمت هفدهم ـ پلاک 49
4182 راه آهن قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان شهدا ـ مقابل بازارچه ـ پلاک 118
4183 غدیر قزوین استان قزوین ـ شهرستان بوئین زهرا ـ بخش شهرک مدرس ـ خیابان اصلی ـ پلاک 10
4204 دایره حسابداری (قزوین) قزوین
4261 شهرک لیا قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش بوئین زهرا شهرک صنعتی لیا جدید ـ بلوار شهید بهشتی ـ پلاک 6
4357 حصار خراوان قزوین استان قزوین ـ شهرستان البرز ـ الوند ـ بخش حصار خروان ـ شهرک حصار خروان
4358 مینو در قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ شهرک مینودر ـ فلکه حافظ
4371 انقلاب بوئین زهرا بوئین زهرا استان قزوین ـ شهرستان بوئین زهرا ـ بلوار طالقانی ـ میدان امام حسین (ع) ـ پلاک 89
5026 دایره حقوقی استان قزوین قزوین
8014 سایت آموزشی قزوین قزوین