شعب داخلی سمنان
 
86 شاهرود شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ بخش مرکزی ـ خیابان 22 بهمن ـ نرسیده به میدان امام خمینی (ره) ـ روبروی ساعت گل
89 سمنان سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ بخش سمنان ـ خیابان امام خمینی
98 دامغان دامغان استان سمنان ـ شهرستان دامغان ـ خیابان امام خمینی (ره)
102 مهدیشهر استان سمنان ـ شهرستان مهدی شهر ـ خیابان امام خمینی (ره)
194 گرمسار گرمسار استان سمنان ـ شهرستان گرمسار ـ خیابان امام خمینی (ره)
293 ایوانکی استان سمنان ـ شهرستان گرمسار ـ بخش ایوانکی ـ خیابان پانزده خرداد
298 آرادان گرمسار استان سمنان ـ شهرستان آرادان ـ میدان امام خمینی
312 شهید ذاکری)قلعه نو شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ خیابان شهید بهشتی
564 کلاته خیج شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ بخش بیارجمند ـ 50 کیلومتری شمال شاهرود
575 شهید ذاکری شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ خیابان تهران ـ پلاک 10
1049 حکیم الهی سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ میدان امام خمینی (ره)
1067 صاحب الزمان شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ خیابان شهدا
1072 میدان امام خمینی (ره) سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ میدان امام خمینی (ره)
1074 خیابان تهران شاهرود شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ خیابان تهران ـ پلاک 10
1083 رستم آباد آرادان استان سمنان ـ شهرستان آرادان ـ میدان امام خمینی
1084 بسطام شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ خیابان شهید بهشتی
1085 شهمیرزاد سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ خیابان امام خمینی (ره)
1086 میدان بهشتی سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ میدان شهید بهشتی
1114 میامی شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ بخش مرکزی ـ خیابان 22 بهمن ـ نرسیده به میدان امام خمینی (ره) ـ روبروی ساعت گل
1115 بیارجمند شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ بخش مرکزی ـ خیابان 22 بهمن ـ نرسیده به میدان امام خمینی (ره) ـ روبروی ساعت گل
1150 سرخه استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ بخش مرکزی ـ بلوار انقلاب ـ خیابان آیت آلـله فیض
1163 قدس سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ باغ فردوس ـ نبش خیابان شهید طحانیان
1221 بین النهرین شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ خیابان شهدا
1310 دهملا شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ روستای دهملا ـ بلوار امام رضا
1455 خیابان تهران دامغان دامغان استان سمنان ـ شهرستان دامغان ـ خیابان امام خمینی (ره)
1577 شهداء سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ بخش سمنان ـ خیابان امام خمینی
1678 ابوذر سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ میدان شهید بهشتی
1679 لاسجرد سمنان 35کیلومتری سمنان روستای ل سجرد
1810 داورآباد آرادان استان سمنان ـ شهرستان آرادان ـ میدان امام خمینی
1811 کهن آباد گرمسار 23کیلومتری گرمسارروستای کهن آ باد
1950 میدان شهداء گرمسار استان سمنان ـ شهرستان گرمسار ـ خیابان طالقانی
2342 میقان شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ خیابان تهران ـ پلاک 10
2510 خیابان مصلی شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ خیابان تهران ـ پلاک 10
2842 امام حسین سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ میدان امام خمینی (ره)
2883 رویان شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ بخش مرکزی ـ شش کیلومتری جاده شاهرود
2901 خیابان فردوسی دامغان استان سمنان ـ شهرستان دامغان ـ بخش دامغان ـ خیابان شهید بهشتی
2957 باغ زندان شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ بخش شاهرود ـ خیابان امام خمینی (ره)، خیابان 28 متری باغزندان
3425 دیزج شاهرود دیزج 6کیلومتری شاهرود
3472 سعدی سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ سمنان ـ میدان سعدی
3492 مجن شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ خیابان شهید بهشتی
3512 دایره حسابداری (سمنان) سمنان
3951 بیست و دو بهمن مهدی شهر استان سمنان ـ شهرستان مهدی شهر ـ خیابان امام خمینی (ره)
3952 افتر سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ میدان امام خمینی (ره)
3953 میدان شهدا دامغان استان سمنان ـ شهرستان دامغان ـ خیابان امام خمینی (ره)
3954 شهید مطهری دامغان دامغان استان سمنان ـ شهرستان دامغان ـ خیابان امام خمینی (ره)
3955 خیابان بهشتی دامغان استان سمنان ـ شهرستان دامغان ـ بخش دامغان ـ خیابان شهید بهشتی
3956 میدان ارگ سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ بخش سمنان ـ خیابان امام خمینی
3957 خیابان آیت اله طالقانی گرمسار استان سمنان ـ شهرستان گرمسار ـ خیابان طالقانی
3958 شهدای برم دامغان استان سمنان ـ شهرستان دامغان ـ بخش دامغان ـ خیابان شهید بهشتی
3959 آزادگان گرمسار استان سمنان ـ شهرستان گرمسار ـ خیابان طالقانی
3960 ولیعصر (عج) سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ باغ فردوس ـ نبش خیابان شهید طحانیان
4174 درجزین سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ باغ فردوس ـ نبش خیابان شهید طحانیان
4340 راه و ترابری شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ بخش مرکزی ـ خیابان 22 بهمن ـ نرسیده به میدان امام خمینی (ره) ـ روبروی ساعت گل
4427 غدیر سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ بلوار شهید اخلاقی
4506 بیست و دو بهمن شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ بخش مرکزی ـ خیابان 22 بهمن ـ نرسیده به میدان امام خمینی (ره) ـ روبروی ساعت گل
4507 امام خمینی شاهرود شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ بخش مرکزی ـ خیابان 22 بهمن ـ نرسیده به میدان امام خمینی (ره) ـ روبروی ساعت گل
5012 دایره حقوقی استان سمنان سرخه (سمنان )
8019 سایت آموزشی سمنان سمنان