ادارات مرکزی بانک صادرات ایران

خدمات ارزی
 

 ادارات مرکزی

 

  
  
  
  
  
مديرعامل و نایب رئیس هیات مدیرهآقای سیاوش زراعتی88307822برج سپهرطبقه2288306095
عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعاملآقای حمید تهرانفر88836018برج سپهر طبقه2388836759
عضو هیات مدیره آقای بهمن وکیلی88307818برج سپهرطبقه2388834820
عضو هیات مدیرهآقاي محمدرضا عرفاني88826696برج سپهرطبقه2388306095
معاونت برنامه ريزي و سرمايه هاي انسانيآقاي مهرداد مظفري84764210برج سپهرطبقه2488306095
سرپرست معاونت سرمایه گذاری و امور شرکتهاآقای علی عالیخانی84764029برج سپهرطبقه2488836925
سرپرست معاونت اعتباراتآقاي امیر یوسفیان88833802برج سپهرطبقه2488308950
معاونت بين المللآقای عبدالرضا شباهنگی88834792برج سپهرطبقه2188839546
معاونت حقوقی و پیگیری وصول مطالباتآقای ستار شیرعالی84764171برج سپهرطبقه2488306095
سرپرست معاونت مالی آقای شاهین صالح محمدزاده84764080برج سپهرطبقه2488836580
معاونت شعب و بازاریابیآقای رضا صدیق88834597برج سپهرطبقه2488834596
مديرعامل کانون بازنشستگانآقاي محمد باقری شکوه66419678ساختمان طالقاني66949452
بازرسی ویژه مدیرعاملآقای نصرت اله روشن ضمیر84764130برج سپهرطبقه2488306095
مشاور مدیر عامل و مدیر امور حراست و حفاظتآقای حسن فراهانی84762003برج سپهرطبقه2588833603
مشاور اجرائی مدیر عاملآقای جمشید جام خانه88833907برج سپهرطبقه2288306095
مدیر امور بازرسي و حسابرسي داخليآقای احمد بهشتی88832504برج سپهرطبقه11 88839537
معاون امور بازرسی و حسابرسی داخلیآقای ولی آزادی88318889برج سپهر طبقه1188839537
معاون امور بازرسی و حسابرسی داخلیآقای فرهاد منعم محرر88318889برج سپهرطبقه1188839537
مديرامور ماليآقای احمد عبداللهیان88836030برج سپهرطبقه2488836580
مشاور مدیرعامل و سرپرست امور خدمات و پشتیبانیآقای محمد حسینی کناروئی88832810برج سپهرطبقه2488832411
سرپرست امور فناوري اطلاعاتآقاي مجتبی عزیزیان66729589ساختمان جمهوري66729302
مدیر امور حقوقی و پیگیری وصول مطالباتآقای علی حاجی پور84764209برج سپهرطبقه2488306095
سرپرست امور منابع انسانيآقای حسین مردانی66951104ساختمان طالقاني66955590
مدیریت نظارت و راهبری شرکتها و سرمایه گذاری88832404برج سپهرطبقه688832755
مديرامور شعب شمال کشورآقاي سید ابراهیم سلیمان پور88835872برج سپهرطبقه18 88835850
مدیر امور شعب جنوب کشورآقای سید کاظم مرتضوی اسکویی88835872برج سپهرطبقه1888839537
مدیر امور شعب استان تهرانآقاي مصطفی رحیمی شهواری88835872برج سپهرطبقه1888835850
رئیس اداره کل روابط عموميآقاي علی جهانی88836379برج سپهرطبقه7   88839534
رئیس اداره کل حوزه مديريتآقای سعید حق پرست88833907برج سپهرطبقه2288306095
سرپرست اداره کل حراستآقای منوچهر جلالی اصل84763004برج سپهرطبقه2588832757
سرپرست اداره کل حفاظت فیزیکیآقای اسماعیل غلامی88835474برج سپهرطبقه288835472
رئیس اداره کل حفاظت فناوری اطلاعاتخانم ونکی84764190برج سپهرطبقه2588832406
رئيس اداره کل بازاريابي و خدمات مشتريانآقاي غلامرضا طالبيان88832151برج سپهرطبقه1888315853
رئيس اداره کل مديريت ريسک و تطبیقآقای اصغر طاهرپوراصل88835723برج سپهرطبقه688835726
رئيس اداره کل پیشگیری و مبارزه با پولشوييآقاي جعفر فتح الهي رنجبرشاهرخي88836023برج سپهرطبقه1788832152
رئیس اداره کل حسابداري ماليآقاي محمد روشن88839532برج سپهرطبقه1288833804
رئيس اداره کل خزانه داريآقای عباس محمودی88836456برج سپهرطبقه388836736
رئیس اداره کل حسابگريآقای غلامرضا مهدی66750091ساختمان جمهوري66716070
سرپرست اداره کل آمار و حسابداري مديريتآقای حمیدرضا فقیه نصیری88820716برج سپهرطبقه1388839531
رئيس اداره کل تدارکاتآقای رسول قربانی88832501برج سپهرطبقه488836374
رئيس اداره کل امور مهندسی و ساختمانآقای بهرام عضدی88821702برج سپهرطبقه588866914
رئيس اداره کل ساماندهي و فروش املاک و اموال مازادآقاي محمود رسولخاني88836136برج سپهرطبقه488860532
رئیس اداره کل سازمان و روشهاآقای علیرضا ترابیان888309420برج سپهرطبقه888833004
رئیس اداره کل تحقيقات و برنامه ريزيآقاي شمس اله تک دهقان88309420برج سپهرطبقه888823624
رئيس اداره کل انفورماتيکآقاي بابک رهنماپور66704040ساختمان جمهوري66726116
رئيس اداره کل خدمات نوين بانکيآقاي سيدجعفر صدري66705085ساختمان جمهوري66726228
رئيس اداره کل حقوقیمحمد عیسی یکتا عربانی88839538برج سپهرطبقه988833160
رئیس اداره کل پيگيري و وصول مطالباتآقاي حسین سلامتیان88833151برج سپهرطبقه1088833154
رئيس اداره کل امور کارکنان66958790ساختمان طالقاني66952842
رئيس اداره کل رفاهآقاي علي جوانمردي وزيري66966003ساختمان طالقاني66952836
رئيس اداره کل آموزشآقای نادر آزاد یگانه66419691ساختمان طالقاني66413133
رئيس اداره کل اعتباراتآقای عبداله قیاسی88308950برج سپهرطبقه1688835468
رئیس اداره کل بررسي طرحهاآقای مجيد فياضي88839544برج سپهرطبقه1588839542
رئیس اداره کل نظارت برطرحهاآقاي سينا رزاقي88820274برج سپهرطبقه1788305478
سرپرست اداره کل سهامداران و مجامعآقای سهراب قاسمی88836142برج سپهرطبقه1088835725
رئيس اداره کل سرمايه گذاريآقای بهروز اعتمادی88844859برج سپهرطبقه688860502
رئيس اداره کل خارجهآقای حمیدرضا خلج زاده88302699برج سپهرطبقه2188835628
رئيس اداره کل ارزآقاي محمود رضا گشادرو88836905برج سپهرطبقه1988836909
رئيس اداره کل حسابداري ارزيآقاي مجيد احمدزاده88834823برج سپهرطبقه2088836452
حوزه دعاوی بین المللآقای مسعود کریمی84762865برج سپهرطبقه2788308135
سرپرست حوزه صدای سپهرآقای احمدرضا احمدی66939030میدان جمهوری66917620
فرمانده حوزه مقاومت بسیج بانک صادرات ایرانآقاي رضا صدیق88832810برج سپهرطبقه2488832411
مسئول اتحاديه انجمنهاي اسلامي بانک صادرات ایرانآقاي محمد کریم عالم باقري88832810برج سپهرطبقه2488832810
دبير اتحادیه انجمن های اسلامي بانک صادرات ایرانآقاي حمداله عظيمي ماسوله84764157برج سپهرطبقه1488828586