ستاد خبری امور حراست و حفاظت
 
ستاد خبری امور حراست و حفاظت
ستاد خبری امور حراست و حفاظت بانک صادرات ایران به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش ها، شکایات، انتقادات و پیشنهادهای همکاران، مشتریان و مراجعان محترم می باشد.

سامانه دریافت پیامک:      10006077
پست الکترونیک​:             hbsi@bsi.ir ​​
تلفن همراه:                    09128139400

تلفن ثابت:                      ٨٨٨٣٦٣٨٠-٨٨٨٣٦٣٨١-٠٢١
شماره نمابر :                     ٨٨٨٣٣٦٠٣-٠٢١
صدای سپهر :                   ٠٩٦٠٢   ​-    کلید شماره ٦
(مشاوره بانکی، پاسخگویی به سئوالات، شکایت، پیشنهاد و انتقاد)