نظر سنجی
 
سرعت پاسخگویی کارکنان بانک به درخواستهای حضرتعالی در چه حدی ارزیابی میشود؟
بانک صادرات را به چند نفر از دوستان و آشنایان خود معرفی کرده اید؟
آیا تاکنون از نحوه ارائه خدمات شکایتی داشته اید؟
کدام گروه از خدمات بانک بیشتر مورد استفاده جنابعالی قرار میگیرد؟
میزان مراودات شما با بانک صادرات ایران چند درصد حجم فعالیتتان را در بر میگیرد؟
میزان رضایتمندی کلی شما از خدمات بانک صادرات ایران در چه حد بوده است؟
کلمه امنیتی : *