پرسش و پاسخ های درگاه پرداخت اینترنتی
پاسخ
جمع کردن پرسش : آيا امكان خريد اينترنتي از طريق كارت ساير بانك‌ها توسط مشتريان سايت وجود دارد؟ ‎(1)
بله - در حال حاضر كليه كارت‌هاي بانك‌هاي عضـو شتاب كه از رمز اينتــرنتي (رمز دوم)، تاريخ انقضاء كارت (EXP Date) و كد سه يا چهار رقمي اعتبار سنجي (CVV2) برخوردار باشند قابليت خريد اينترنتي از طريق درگاه پرداخت اينترنتي متصل به حساب‌هاي بانك صادرات ايران را خواهند داشت.
جمع کردن پرسش : آيا امكان سرقت اطلاعات كارت افراد از طريق جعل صفحه پرداخت وجود دارد؟ ‎(1)
از متداولترين روش‌هاي سرقت اطلاعات كارتي به منظور سو‌ءاستفاده، ساختن صفحات پرداخت اينترنتي جعلي و مشابه درگاه پرداخت شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات پرداخت مي‌باشد. با اين حال با توجه به آدرس صفحه اينترنتي، گواهينامه SSL صفحه و تدابيري از اين دست مي توان از اين نوع سوء استفاده‌ها جلوگيري نمود.
جمع کردن پرسش : آيا براي استفاده از درگاه پرداخت اينترنتي مبلغي به عنوان كارمزد از طرف بانك و يا شركت‌هاي PSP طرف قرارداد بانك از متقاضيان اخذ مي‌گردد؟ ‎(1)
خير - در حال حاضر استفاده از درگاه پرداخت اينترنتي فاقد هرگونه هزينه مي‌باشد.
جمع کردن پرسش : آيا در خريد اينترنتي سقف مبلغ خريد روزانه وجود دارد؟ ‎(1)
كارت‌هاي بانكي صادره بانك صادرات محدوديتي نداشته و درمورد كارت‌هاي ساير بانك‌ها مطابق با شرايط و قوانين بانك صادر كننده كارت عمل مي‌شود. شايان ذكر است بنابر الزام شاپرك سقف مبلغ هر تراكنش خريد 500/000/000 ريال مي‌باشد.
جمع کردن پرسش : آيا در هنگام انجام تراكنش مبلغي به عنوان كارمزد از دارندگان كارت و يا پذيرندگان كسر مي‌گردد؟ ‎(2)
خير - در حال حاضر هيچ مبلغي به عنوان كارمزد در هنگام انجام تراكنش از پذيرندگان و دارندگان كارت كسر نمي‌گردد.
خير - در حال حاضر هيچ مبلغي به عنوان كارمزد در هنگام انجام تراكنش از پذيرندگان و دارندگان كارت كسر نمي‌گردد.
جمع کردن پرسش : آيا قابليت تسهيم مبالغ تراکنش‌های درگاه پرداخت اينترنتی جهت پذيرندگان در بانک صادرات ايران وجود دارد؟ ‎(1)
بله - در حال حاضر اين امکان از خدمات قابل ارائه در درگاه پرداخت اينترنتی متصل به حساب‌های بانک صادرات ايران می‌باشد.
جمع کردن پرسش : مدل تسويه حساب براي پذيرندگان به چه صورت مي باشد؟ ‎(1)
بنابر الزام بانك مركزي ج.ا.ا عمليات تسويه بصورت يكبار در روز و در صبح روز بعد (اولين سيكل پاياي روز بعد) صورت مي‌پذيرد.
جمع کردن پرسش : مغايرت‌هاي پيش آمده در حساب مشتريان (دارنده كارت و پذيرنده) در هنگام استفاده از درگاه پرداخت اينترنتي از چه طريقي قابل پيگيري است؟ ‎(1)
توسط شركت‌هاي PSP پيگيري مي‌شود ليكن درصورت نياز مي‌بايست با مركز تماس شركت‌هاي PSP تماس گرفت.
جمع کردن پرسش : نحوه تسهيم مبالغ تراکنش‌ها در درگاه پرداخت اينترنتی را توضيح دهيد؟ ‎(1)
قابليت تقسيم مبلغ يک تراکنش و واريز سهم هر يک از ذينفعان (در يک تراکنش) به جاي يک حساب به چندين حساب جداگانه و با درصدهای مختلف از قابليت‌های درگاه پرداخت اينترنتی می‌باشد.