درگاه پرداخت اینترنتی
 

درگاه پرداخت اينترنتي​ (Internet Payment Gateway)
تعریف
امکانات مورد نیاز
هدف
خدمات قابل ارائه
کارمزد ها و هزینه ها
قوانین و مقررات
فرآیند ارائه سرویس
پرسش و پاسخ درگاه پرداخت اینترنتی