خدمات بین بانکی شعب
خدمات بين بانكي شعب (انتقال وجه)
رديف عنوان مبلغ (ريال) کارمزد مشتري
غير شتابي (ريال) شتابي (ريال)
  1
 -  انتقال وجه با استفاده از كارت و از طريق پايانه شعب (Pinpad)
 بدون محدوديت  (‌غير شتابي)
 بدون کارمزد
 تا مبلغ ده ميليون ريال: پنج هزار ريال به ازاي هر ده ميليون
ريال اضافه دو هزار ريال به رقم فوق افزوده مي شود.
 حداکثر 150،000،000 ريال (شتابي)
  2
- دريافت موجودي كارت (Pinpad)
 -
بدون کارمزد
2،000
 
3
  - انتقال وجه بين بانکي از طريق سامانه پايا (دوره اي)
حداكثر 500،000،000 ريال
بدون کارمزد
بدون کارمزد
 
4
- انتقال وجه بين بانکي از طريق سامانه ساتنا (آني) *
حداقل 150،000،001 ريال
بدون کارمزد
 -