سپهر کارت خانواده
سپهر کارت خانواده
تعریف
هدف

​مديريت نقدينگي خانواده توسط مشتريان آشنائي اعضا خانواده مشتريان با بانکداري و ابزارهاي الکترونيک

خدمات قابل ارائه

سپهر کارت خانواره قابليت انجام تراکنش در کليه دستگاههاي خودپرداز (ATM ) ، پايانه هاي فروش (pos)، تلفن بانک،Info kiosk (کيوســک اطلاع رساني) در بانک صــــادرات و شـــتاب را دارا ميباشد.

امکانات مورد نياز​ ​

داشتن حساب در سيستم متمرکز بانک صادرات (‌سپهر )

کارمزدها و هزينه ها​
فرآيند ارائه سرويس

درخواست مشتري داراي شماره حساب در بانک صادرات از شعبه مبني بر دريافت سپهر کارت خانواده براي اعضا خانواده اش .

توضيحات تکميلي​

هر مشتري مي‌تواند به ازاي هر حساب حداکثر ٤ سپهر کارت خانواده درخواست نمايد. هر يک از اعضاي دارنده سپهر کارت خانواده صرفا مي تواند مانده سقف مجاز تراکنش مالي ماهانه و صورتحساب تراکنش هاي انجام شده توسط کارت خود را مشاهده نمايد. جهت افرادي که براي آنها سپهر کارت خانواده درخواست مي شود نياز به افتتاح حساب نمي‌باشد و فقط کافي است داراي تعريف مشتري حقيقي در سيستم سپهر باشند.