کارت مجازی مشتریان حقوقی
کارت مجازی مشتریان حقوقی
تعریف

​شماره شانزده رقمي متصل به حساب متمرکز صرفا جهت واريز وجوه به اشخاص حقوقي است، اين کارت فاقد رمز اول، رمز دوم و کد امنيتي (cvv٢) مي باشد.

هدف
خدمات قابل ارائه
امکانات مورد نياز
کارمزدها و هزينه ها
فرايند ارائه سرويس
توضيحات تکميلي