پرداخت قبوض

با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد با وارد نمودن شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبض نسبت به پرداخت قبوض همگاني خود از طريق شماره زیر اقدام نمائيد .

 

 

٠٩٦٠٢