پایا
​​پایا
تعریف

​​پایا(سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی) یک سیستم تبادل اطلاعات بانکی است که به بانکها اجازه می دهد دستور پرداختهاي خرد و تعداد زياد بين بانکي مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

هدف

​​ ​​ايجاد و گسترش بانکداري الکترونيکي در کشور و نقل و انتقال وجوه بصورت الکترونيکي در بانکها. ​

خدمات قابل ارائه

​واريز مستقيم: واريز دستمزد و حقوق، واريز مستمري، واريز سود سهام، واريز بهاي خدمات و كالا، واريز اجاره بهـا، واريز اقساط;
برداشت مستقيم: برداشت مبلغ قبوض خدمات شهري، برداشت ماليات، برداشت عوارض، برداشت اقساط ، برداشت شهريه، تسويه صورتحساب

امکانات مورد نياز​ ​

​داشتن حساب در بانک صادرات و داشتن شماره شباي صحيح حساب مقصد جهت واريز وجه براي مشترياني که به شعبه مراجعه مي کنند .
داشتن دستگاه OTP جهت مشترياني که تمايل دارند از طريق سايت بانک اقدام کنند.

​​کارمزدها و هزینه ها

​در حال حاضر هيچگونه کارمزد و هزينه اي ندارد.

​​فرآیند ارائه سرویس

​ ​مراجعه مشتری به شعب بانک جهت تکميل فرم دستور پرداخت/واريز مستقيم و ارائه آن به همراه مدارک احراز هويت به متصدی شعبه به منظور تطبيق مشخصات فردی مشتری و احراز هويت و تاييد آن.
مراجعه مشتري به وب سايت بانکداری اينترنتی بانک صادرات به نشانی www.bsi.ir و انجام عمليات انتقال وجه از طريق گزينه مربوط به سامانه پايا.

​​توضیحات تکمیلی

به ازای هر دستور پرداخت حداکثر تا مبلغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال مجاز می باشد. انتقال های بیش از این مبلغ یا باید به صورت چند انتقال ذکر شده یا این که از سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) برای آن استفاده شود.
جمع مبالغ انتقالی در چندین دستور پرداخت محدوديت ندارد.
ساعت تسویه و ارسال انتقال وجه از بانک صادرات ایران به بانک مقصد عبارتند از: ٩:٣٠، ١١:٣٠، ١٣:٣٠، ١٥:٣٠، ١٨ و  ١٩:٢٠ و مشتریانی که از ساعت  ١٩:٢١ اقدام به صدور  حواله پایا در وب سایت بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران می نمایند ساعت ٧  صبح روز کاری بعد تسویه و ارسال انتقال وجه صورت می پذیرد.
 واريز حواله ها به حسابهاي ذينفع به عهده بانک مقصد مي باشد. به عبارت ديگر بانک صادرات پس از ارسال حواله ها به بانک مقصد، مسئوليتي در قبال زمان واريز به حساب ذينفع در بانک مقصد ندارد.