تلفنبانک
​تلفنبانک ( صداي سپهر ٠٩٦٠٢ )​
تعریف
هدف
خدمات قابل ارائه
امکانات مورد نياز​
کارمزدها و هزينه ها​
فرآيند ارائه سرويس​
توضيحات تکميلي​

​ جهت ورود به سيستم مي توان هم از شماره كارت و هم از شماره حساب استفاده كرد ليكن در حالت اول بايد از رمز ٥ تا ١٢ رقمي و در حال دوم از رمز ٤ رقمي اخذ شده از سيستم استفاده كرد. 
رمز حساب عددي است كه توسط سيستم و بصورت شنيداري به مشتري اعلام مي شود. اين رمز جهت استفاده از سيستم به هنگام ورود شماره حساب مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
رمز اول كارت همان رمز معمول است كه جهت استفاده كارت در پايانه هاي حقيقي نظير دستگاه خودپرداز ( ATM) ، پايانه شعب (Pin Pad) و پايانه فروش (POS) كاربرد دارد.
رمز دوم كارت رمزي است كه جهت استفاده در پايانه هاي مجازي نظير تلفن بانك و سيستم پرداخت تلفني قبوض كاربرد دارد. رمز فوق عددي حداقل 5 رقمي است كه صرفاً به هنگام استفاده از شماره كارت (و نه شماره حساب) جهت ورود به سيستم كارايي دارد.