معرفی
اداره کل بررسی طرح‌ها در سال 1358 تحت نام اولیه اداره سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها به منظور بررسی طرح‌های پیشنهادی و استفاده از تسهیلات مالی و انجام مشارکت‌ حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم بانک در طرح‌ها، توسط تیمی از کارشناسان تحصیل کرده و استفاده از مشاوران و گروهی از کارکنان بانک‌های گسترش و سرمایه‌گذاری آذربایجان، مازندران، خوزستان، گیلان و ... تشکیل شد. سپس همزمان با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و به منظور اعطای تسهیلات بلندمدت، وظایف بررسی و نظارت بر پرداخت تسهیلات بلندمدت به وظایف قبلی این اداره اضافه شد و نام آن به اداره کل بررسی و نظارت بر طرح‌ها تغییر یافت.
 
 وظایف این اداره در ابتدا شامل بررسی و نظارت بر طرح‌ها و همچنین اداره شرکت‌های تحت پوشش بانک و مشارکت حقوقی حاصل از سرمایه گذاری مستقیم بانک بود. سپس در میانه دهه 60 همزمان با پیچیده‌تر و تخصصی شدن وظایف و لزوم جدایی واحدهای بررسی‌کننده و ناظر بر طرح، واحدهای مذکور از همدیگر مجزا گشته و اداره کل بررسی طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و اداره نظارت بر طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها شکل گرفتند. اندکی بعد همزمان با تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری غدیر وظایف سرمایه‌گذاری بانک در شرکت‌ها،  به شرکت فوق محول گردید. پس از خصوصی شدن بانک صادرات ایران در سال 1390 با هدف ایجاد اداره کل سرمایه‌گذاری، بخش سرمایه‌گذاری از اداره کل بررسی طرح ها منفک و وظایف آن به اداره تازه تأسیس سرمایه‌گذاری محول گردید.
 
 
 
اهداف تشکیل اداره بررسی طرح‌ها
بانک به عنوان تأمین‌کننده منابع مالی بایستی علاوه بر اطمینان از بازپرداخت وجوه نقش واحد موردنظر را در توسعه اقتصادی مدنظر داشته باشند و در بررسی‌های اطمینان حاصل نمایند که اجراي طرح و بهره برداري از آن، از  نظر اقتصادي در اولويتهاي تعيين شده قرار دارد و تقاضا براي كالا و يا خدمات مورد نظر وجود دارد.
 
 طرح از نظر فني قابل اجرا بوده و حدود مشخصات اجزا آن متناسب با فعاليت و محصول مورد نظر مي باشد و امكانات در نظر گرفته شده براي اجراي طرح در رسيدن به اهداف تعيين شده با بودجه مشخص و زمان تعيين شده از تناسب قابل قبولي برخوردار است.
 
 اجراي طرح و بهره برداري از آن از نظر مالي داراي سودآوري و بازدهي مناسب بوده و گردش وجوه نقدي آن براي انجام تعهدات در سررسيد هاي تعيين شده كافي باشد.
صلاحيت و اهليت مديران و مجريان طرح مورد تائيد باشد،  لذا بدین منظور اداره کل بررسی طرح‌ها از بدو تأسیس فعالیت خود را براساس استانداردهای بین المللی و با توجه به استاندارد ارائه شده از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (Unido) بنا نهاده است.
 
این اداره در راستای اعطای تسهیلات بلندمدت ارزی و ریالی به متقاضیان تسهیلات، طرح هاي احداث، تكميل، نوسازي و بازسازي واحد‌های توليدي و خدماتي را در بخشهاي مختلف اقتصادي از جنبه‌هاي اقتصادي، فني و مالي بررسي نموده و رسيدگي به درخواست مشتريان خارج از اختيارات تفويضي به مدیریت‌های شعب بانک (استان‌ها و مدیریت‌های مناطق تهران) را بر اساس شرايط و ضوابط موجود عهده دار مي‌باشد.