تسهیلات مشارکت مدنی
تسهیلات مشارکت مدنی
تعریف

در آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی بانک و مشتری حقیقی یا حقوقی بر طبق قرارداد و به صورت مشاع و به منظور انتفاع طرفین .

هدف

مشارکت مدنی قابل پرداخت در بخشهای تولیدی ( صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و مسکن ) بازرگانی (‌داخلی ،‌صادرات و واردات ) و خدماتی می باشد . ( به منظور گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی ، بازرگانی و خدماتی )

ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات

​مشارکت مدنی در بخشهای تولیدی ( صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و مسکن ) ، بازرگانی ( داخلی صادرات و واردات ) و خدماتی کاربرد دارد .

ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
نرخ سود، کارمزدها و هزينه ها
مدت باز پرداخت

مدت بازپرداخت تابع ضوابط و مقررات مربوط به نوع مصرف تسهیلات و به تشخیص بانک خواهد بود

وثائق

در صورتیکه پشتوانه تسهیلات اعطائی سفته باشد ، می بایستی به میزان ١٠٠% تعهدات مالی مشتری (‌سهم الشرکه بانک + حداقل سود مورد انتظار بانک ) سفته اخذ شود و در صورتیکه پشتوانه تسهیلات اعطائی وثیقه ملکی باشد ،‌به میزان اصل سهم الشرکه بانک به انضمام سود متعلقه بایستی در رهن بانک قرار گیرد. که متناسب با ریسک اعتباری مشتری و به تشخیص بانک تعیین می گردد .

نحوه محاسبه سود يا کارمزد