تسهیلات جعاله
تسهیلات جعاله
تعریف

عقدي است که طبق آن شخصي انجام کار مشخص و معين را در عوض دريافت مبلغي معين قبول می نمايد. ​

هدف

​جهــــت گسترش امور توليدي ، بازرگاني و خدماتي در کليه بخشــهاي اقتـــصادي قابل اعــطا می باشد.

ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات
ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
نرخ سود، کارمزدها و هزينه ها
مدت باز پرداخت

از جمله تسهيلات کوتاه مدت و بلند مدت مي باشد و مدت انجام کار (کار در جريان جعاله) و تصفيه مطالبات ناشي از آن حداکثر ٢ سال بوده و اين مدت در مورد طرح هاي توليدي و خدماتي با تشخيص هيئت مديره بانک قابل افزايش مي باشد .

نحوه باز پرداخت

​بازپرداخت تسهيلات اعطائي عموما بصورت اقساط مساوي مي باشد.

نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها

​شعب بانک صادرات، همراه بانک، اينترنت بانک، دستگاههای خودپرداز، دستور پرداخت و تلفن بانک، همبانک، دستور پرداخت، پایا و وصول گروهی اقساط

وثائق

​اخذ وثائق کافي جهت حصول اطمينان از انجام تعهدات مشتري ناشي از قرارداد جعاله الزامي است و مي بايست مطابق مصوبه صادره از متقاضي دريافت گردد. پشتوانه تسهيلات جعاله تعمير و تکميل مسکن، مي تواند وثيقه ملکي سفته و يا سپرده های سرمايه گذاری مدت دار، گواهی سپرده مدت دار و اوراق مشارکت مطابق با آخرين دستورالعملهای بانک باشد.