پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
تسهیلات جعاله
تسهیلات جعاله
تعریف

عقدي است که طبق آن شخصي انجام کار مشخص و معين را در عوض دريافت مبلغي معين قبول می نمايد. ​

هدف

​جهــــت گسترش امور توليدي ، بازرگاني و خدماتي در کليه بخشــهاي اقتـــصادي قابل اعــطا می باشد.

ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات
ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
کارمزدها و هزينه ها

تهيه گزارش اطلاعات اعتباري اشـــخاص حقيقي ١٢٥٠٠٠ ریال و اشخاص حقوقي ٢٥٠٠٠٠ ریال مي باشد طبق آخرين دستور العملهای بانک . اموال و وثائق تسهيلات اعطائي مطابق با بخشنامه های جاری بانک بيمه می گردد.

مدت باز پرداخت

از جمله تسهيلات کوتاه مدت و بلند مدت مي باشد و مدت انجام کار (کار در جريان جعاله) و تصفيه مطالبات ناشي از آن حداکثر ٢ سال بوده و اين مدت در مورد طرح هاي توليدي و خدماتي با تشخيص هيئت مديره بانک قابل افزايش مي باشد .

نحوه باز پرداخت

​بازپرداخت تسهيلات اعطائي عموما بصورت اقساط مساوي مي باشد.

نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها

​شعب بانک صادرات، همراه بانک، اينترنت بانک، دستگاههای خودپرداز، دستور پرداخت و تلفن بانک، همبانک، دستور پرداخت، پایا و وصول گروهی اقساط

وثائق

​اخذ وثائق کافي جهت حصول اطمينان از انجام تعهدات مشتري ناشي از قرارداد جعاله الزامي است و مي بايست مطابق مصوبه صادره از متقاضي دريافت گردد. پشتوانه تسهيلات جعاله تعمير و تکميل مسکن، مي تواند وثيقه ملکي سفته و يا سپرده های سرمايه گذاری مدت دار، گواهی سپرده مدت دار و اوراق مشارکت مطابق با آخرين دستورالعملهای بانک باشد.