تسهیلات مضاربه
تسهیلات مضاربه
تعریف
هدف
ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات
ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
نرخ سود، کارمزدها و هزينه ها
مدت باز پرداخت
نحوه باز پرداخت
نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها
وثائق
نحوه محاسبه سود يا کارمزد