تسهیلات اعطائی مرابحه
تسهیلات اعطائی مرابحه
تعریف
هدف
ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات
ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
فرم‌هاي مورد نياز
​نرخ سود، کارمزدها و هزینه ها
مدت باز پرداخت
نحوه باز پرداخت
نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها
وثائق
بيمه