پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جستجو

بخش دسترسی سریع

 
تسهیلات اعطائی مرابحه
تسهیلات اعطائی مرابحه
تعریف

مرابحه قراردادي است که به موجب آن عرضه کننده (بانک)، بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي ميرساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، ‌آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي درسررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار مي کند.

هدف

​تأمين نقدينگي اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي) جهت رفع نياز مطابق ضوابط و مقررات جاري بانک .

ویژگی ها

تسهيلات مرابحه به صورت کوتاه مدت ، ميان مدت و بلندمدت قابل اعطا است و حداکثر مدت قرارداد تسهيلات فوق نمي‌بايست از طول عمر مفيد اموال ، تأسيسات و ماشين آلات بيشتر باشد.اموال ، تأسيسات و ماشين آلات مي بايد نو و دست اول باشد.

موارد اعطاي تسهيلات

رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه ، لوازم يدکي ، ابزار کار، ماشين آلات، تأسيسات،‌ زمين و ساير کالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسکن (اعم از تعمير و يا تهيه مصالح ساخت) و خريد کالاهاي بادوام مصرفي و خدمات ، قابل پرداخت مي باشد.

ضوابط اعطاي تسهيلات

متقاضي علاوه بر دارا بودن حساب جاري (با دسته چک يا بدون دسته چک) يا حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي نزد بانک صادرات مي بايست مدارک مورد نياز را تکميل نمايد.

مدارک مورد نیاز
فرم‌هاي مورد نياز
​نرخ سود
مدت باز پرداخت

حداکثر مدت قرارداد جهت تأمين نياز واحدهاي توليدي ، خدماتي براي تهيه کالاها و خدمات مصرفي حداکثر يک سال و براي تهيه ماشين آلات و تاسيسات حداکثر 3 سال طبق تشخيص و نظر بانک مي باشد. مدت زمان قرارداد براي واحدهاي بازرگاني در صورت تسويه در سررسيد قرارداد 3 ماه و در غيراينصورت حداکثر 6 ماه مي باشد.

نحوه باز پرداخت
نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها

شعب بانک صادرات ، دستگاههاي خود پرداز ، تلفنبانک ، اينترنت بانک،‌دستور پرداخت ، همراه بانک

وثائق

قبل از انعقاد قرارداد تضمين يا تضامين کافي از متقاضي مطابق مصوبه صادره ارکان اعتباري ذيصلاح ، وفق ضوابط و مقررات جاري بانک اخذ مي گردد.

بيمه

اموال موضوع عمليات قرارداد مرابحه مي بايست توسط متقاضي به نفع بانک برابر بخشنامه ها و دستورالعمل هاي جاري بيمه گردد