تسهیلات اجاره به شرط تملیک
تسهیلات اجاره به شرط تملیک
تعریف

اجاره به شــرط تمليک عقد اجاره اي است که در آن شــرط شود مسـتاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالک گردد. به عبارت ديگرخريد و واگذاري اموال منقول و غير منقول به درخواست کتبي مشـــتري توسط بانک (به عنوان موجر) به مدت معين براي اجاره ، مشروط بر اينکه در صورت پرداخت کامل مال الاجاره در پايان مدت قرارداد اجاره ، مشتري (‌مستاجر) مالک اموال مورد اجاره گردد .

هدف

گسترش بخش مسکن و امور خدماتي ، کشاورزی، صنعتی، معدنی و اعطای تسهيلات بانکي جـــهت خريد دفتر کار يا مـــطب براي پزشـــکان، دندانپزشـــکان، مهندسين عضو ســازمان نظام مهندســـي ساختمان، ‌وکلای دادگـــستری، سردفتران اسناد رسمي، شرکتهاي مشاوره اي و پيمانکاري، خريد ماشين آلات مورد نياز واحدهای توليدی و خدماتی، خريد خودروهای سبک و سنگين .

ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات

به کليه واحد هاي توليدي (‌صنعتي و معدني، ‌کشاورزي و ساختماني) ‌و خدماتي براي خريد اموال منقول و غير منقول قابل پرداخت مي شود.

ضوابط اعطاي تسهيلات

تقاضا در مورد خريد اموال منقول يا غير منقول با طول عمر مفيد بيش از ٢ سال باشد. متقاضي در تقاضا ضمن درج نوع و مشخصات دقيق اموال، مسئوليت خريد، استفاده، انتخاب، تحويل، حمل، نصب و راه اندازي اموال موضوع قرارداد را به عهده گرفته و از نحوه کاربرد صحيح مال مورد اجاره اطلاع کافي داشته باشد. در صورتی که موضوع تسهيلات ملک باشد شعب در موقع پذيرش درخواست، موافقت خريدار يا خريداران بيع نامه هاي فوق را با انتقال شش دانگ ملک موضوع بيع نامه به نام بانک در ذيل يا ظهر بيع نامه اخذ و بيع نامه را در پرونده تسهيلاتي متقاضي ضبط نمايند. اعطاي تسهيلات اجاره به شرط تمليک به مشترياني که حداقل ٤ ماه سابقه حساب بانکي فعال داشته باشند، در اولويت خواهد بود. متقاضيان استفاده ازتسهيلات اجاره به شرط تمليک خريد دفتر کار يا مطب بايســتي پروانه و مجوز هاي مربوط به تاسيس مطب و دفتر کار و ... ، دارا بوده و جهت دريافت تسهيلات آن را به بانک ارائه نمايند. اخذ تعهد نامه يا اقرار نامه محضري از متقاضي در خصوص عدم واگذاري ملک به غير، اجاره مجدد، وثيقه گذاشتن، انتقال و ... قبل از اعطاي تسهيلات الزامي مي باشد.

مدارک مورد نیاز
نرخ سود، کارمزدها و هزينه ها
مدت باز پرداخت

مدت بازپرداخت تسهيلات اعطائی نبايد بيشتر از عمر مفيد اموال موضوع اجاره باشد و طبق ضوابط جاری مدت باز پرداخت تسهيلات اعطائي حداکثر ١٠ سال مي باشد که قابل تقليل خواهد بود.

نحوه باز پرداخت

به صورت اقساط ماهيانه .

نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها

شعب بانک صادرات، همراه بانک، اينترنت بانک، دستگاههای خودپرداز، دستور پرداخت و تلفن بانک، همبانک، دستور پرداخت، پایا و وصول گروهی اقساط

وثائق

بدليل اينکه پس از خريد اموال توسط بانک ، مالکيت بانک تا پايان مدت اجاره ادامه خواهد داشت ، لذا عين مستاجره مي تواند جايگزين وثيقه تسهيلات اعطائي شود و مشکل تامين و تهيه وثيقه جداگانه براي استفاده کننده وجود نخواهد داشت در ضمن عين مستاجره تا تسويه حساب کامل در مالکيت بانک قرار دارد و به عنوان وثيقه محسوب می شود .