تسهیلات سلف
تسهیلات سلف
تعریف

پيش خريد نقدي محصولات واحد هاي توليدي به قيمت معين .​

هدف

تامين سرمايه در گردش ( نقدي ) مورد نياز واحدهاي توليدي ( صنعتي ، معدني ، کشاورزي ‌) منحصرا بنا به درخواست اينگونه واحدها .

ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات

محصولات واحدهاي توليدي در بخشهاي صنعتي ، معدني و کشاورزي

ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
نرخ سود، کارمزدها و هزينه ها
مدت باز پرداخت

​از جمله تسهيلات کوتاه مدت مي باشد و مدت آن نبايد از يکدوره توليد و حداکثر ١ سال تجاوز کند .

نحوه باز پرداخت

​بصورت يکجا و يا به دفعات نسبت به باز پرداخت و تسويه اقدام مي شود .

نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها

باز پرداخت و تسويه صرفا از باجه هاي شعبه امکان پذير مي باشد .

وثائق

انواع وثائق و تضمينات مطمئن و مورد قبول بانک طبق آخرين دستورالعملهای بانکی .