ضمانت نامه ريالی
ضمانت نامه ریالی
تعریف

​ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث

هدف

​بانك بنا به درخواست اشخاص حقيقي و يا حقوقي پرداخت ديون و يا انجام تعهداتي كه بنفع سازمانها و موسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي بعهده متقاضيان است ، با رعايت آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي از طرف بانكها و نيز دستور العمل صدور ضمانت نامه ها، ضمانت مي نمايد.

​شرایط و ضوابط
​​صدور ضمانت نامه و ظهرنويسی از طرف بانک موکول به اخذ وثيقه از مضمون عنه مي باشد .
صدور ضمانتنامه بابت تضمين وام و هر نوع تسهيلات دريافتي اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع مي باشد.
اخذ حداقل ده درصد مبلغ ضمانتنامه ( يا ظهر نويسي ) بعنوان سپرده نقدي .
حداكثر مدت صدور ضمانتنامه يك سال مي باشد.
صدور ضمانتنامه جهت اشخاص ثالت(ضمانت شده آن شخصي غير متقاضي ضمانتنامه باشد.)
در تقاضاي مشتري مي بايست مشخصات ذينفع ضمانت نامه از نظر خصوصي يا دولتي بودن مشخص شود.
مدارک مورد نياز​

​مدارك احراز هويتي : 
اشخاص حقيقي: تصوير شناسنامه و كارت ملي ، جواز كسب و يا هر گونه مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح. 
اشخاص حقوقي: تصوير اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آگهي تغييرات و تصوير شناسنامه و پشت و روي كارت ملي اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و ساير مجوزهاي لازم جهت انجام كار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالي لازم كه مويد اظهارات و فعاليت متقاضي باشد.
تصوير اسناد مالكيت محل فعاليت و يا اجاره نامه معتبر محل فعاليت. 
رونوشت قرارداد منعقده مربوط به ضمانتنامه في مابين متقاضي و ذينفع. (ضمانتنامه هايي كه به نام پيمانكار صادر مي گردد رونوشت قرارداد منعقده في مابين پيمانكار و كارفرما). 
ارائه وثائق و تضمينات لازم و مورد قبول بانك وتکميل مدارک مربوطه توسط ضامن/ضامنين مورد قبول بانك(حسب مورد).

کارمزدها و هزينه ها​

​کارمزد صدور ضمانتنامه با توجه به نوع وثائق و مطابق آخرين تعرفه هاي ابلاغي و در چارچوب ضوابط و مقررات جاري بانك در هنگام صدور ضمانتنامه از متقاضي اخذ مي گردد. در صورت تمديد ضمانتنامه ( براي هر بار ) كارمزد دريافت مي گردد.

فرآيند ارائه سرويس​
​استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد. 
اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه. 
انعقاد قرارداد
صدور ضمانتنامه
توضيحات تکميلي​
​انواع ضمانتنامه
ضمانتنامه شركت در مناقصه
ضمانتنامه شركت در مزايده
ضمانتنامه حسن انجام كار
ضمانتنامه استرداد كسور وجه الضمان
ضمانتنامه تعهد دين يا تعهد پرداخت
ضمانتنامه پيش پرداخت
متقاضيان جهت صدور ضمانتنامه مي توانند يك يا تركيبي از وثائق ذيل را به بانك ارائه نمايند:
وجه نقد؛ 
اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزي ج.ا.ا ،‌ طلا ، اسنادخزانه ، سپرده سرمايه گذاري مدت دار نزد بانك صادركننده اعم از ارزي و ريالي، حساب قرض الحسنه پس انداز و جاري (اعم از ارزي و يا ريالي) . 
تضمين بانكهاي داخلي يا بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي؛ 
سفته به امضاء متعهد و ظهرنويسي اشخاص معتبر، اموال غير منقول ، برگ وثيقه انبارهاي عمومي مربوط به كالا ، سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، كشتي يا هواپيما.